ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠮᠤᠵᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ
ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠮᠤᠵᠢ
ᠢᠷᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠪᠯᠠᠰᠲ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠳᠡᠲᠡᠮᠳᠡᠭ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ХТ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ЭЗБ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠮᠤᠵᠢ
ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ 42 ᠨᠤᠲᠤᠭ = 9 ᠬᠣᠲᠠ + 33 ᠷᠠᠶᠣᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 774,846 км² (5 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2013) 2,422,026 ᠬᠦᠮᠦᠨ[1] (21 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠯᠠᠨ)
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 3.1 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км² (66 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠭᠢᠭᠦᠦ)
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ (2010)
ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (88.3 %)
ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ (3.2 %)
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (1.3 %)
ᠮᠤᠵᠢᠢᠨ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠰᠧᠷᠠᠭᠢ ᠶᠡᠷᠣᠱᠧᠩᠺᠣ (2012-)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ (GMT+9)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠣᠴᠠ (+7) 395xx
ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠭ 664000–666999, 669000–669999
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ 38, 85 / 25 / RU-IRK
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ irkobl.ru  (ᠣᠷᠣᠰ᠃)

ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠮᠤᠵᠢ (ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠠᠺ ᠲᠤᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠣᠪᠯᠠᠰᠲ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠳ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠮᠣᠵᠣ) ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠪᠸᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠠᠬᠠᠪᠣᠳᠳᠥᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 774,846 км² ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 2,422,026 ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠥᠪ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠ᠃

ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠣ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ