ᠡᠶᠢᠳᠧᠨ ᠮᠠᠺᠬᠢᠳᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠶᠢᠳᠧᠨ ᠮᠠᠺᠬᠢᠳᠢ
Aiden McGeady 4661.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠶᠢᠳᠧᠨ ᠮᠠᠺᠬᠢᠳᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠭᠯᠵᠣᠭᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.80
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠰᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠᠺ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ8
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2000–2001ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠺᠦ᠋ᠣᠩ ᠫᠠᠷᠺ
2001–2004ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2010ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ185(31)
2010–ᠣᠷᠣᠰᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠᠺ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ42(5)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004–ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ51(2)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2012 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14


ᠡᠶᠢᠳᠧᠨ ᠮᠠᠺᠬᠢᠳᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Aiden McGeady, 1986 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ᠠᠳᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨᠲ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠᠺ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ 9.5 ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠲᠤ ᠣᠴᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ