ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}</br>

{{{ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}} ᠍ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ</br>ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ)

ᠰᠣᠯᠪᠢᠴᠠᠯ: 41°44′44.16″N, 100°19′04.8″E
ᠤᠯᠤᠰ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 1}}}
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ {{{ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ 2}}}
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ  
 - ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ {{{ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ}}} km²
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ UTC+8
ᠱᠤᠤᠳᠠᠩ ᠤᠨ ᠺᠣᠳ᠋ 735400
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠺᠣᠳ᠋ +86 483
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ: ejnq.gov.cn (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ)
ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
eǰen-e qosiɣu; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ 额济纳旗 Éjìnà Qí) — ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠍ ᠤ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ.

ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ 114.6 км² ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ᠂ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠳ᠃ᠲ᠃ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ 1000 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠭᠦᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠣᠪᠢ ᠴᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠠᠢ᠃ 2000 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ 22,326 ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ᠂ ᠴᠥᠭᠡᠩᠬᠢ ᠡᠴᠡ 4,891 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃[1] ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠥᠮ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ᠃

ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠬᠡᠪᠡ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠᠣ ᠠᠴᠠ 1398 ᠺᠮ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠲ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ 640 km ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷᠰᠣᠪ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠭᠡᠬᠦ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ[2], ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠷᠭᠢᠳᠡᠭ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠳᠠᠭ᠃

ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰᠲᠠᠢ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠭᠣᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠪᠢ-ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ) 507 km ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠴᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ[3] (ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠡᠭᠡᠬᠦᠷᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ) ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

ᠵᠡᠭᠦᠯᠲᠡ᠂ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Baidu ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ - ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ)
  2. "ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯ" ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃
  3. "ᠴᠡᠬᠡ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ" ᠪᠤᠰᠤ "ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠣᠭᠣᠮᠲᠠ" ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠡᠬᠡ - ᠴᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ