ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠺᠠᠷᠪᠠᠯᠢᠶᠤᠶᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ
Eduardo dos Reis Carvalho, Portugal - Argentina, 9th February 2011.jpg
ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (2011)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠳᠣᠱᠢ ᠷᠧᠰ ᠺᠠᠷᠪᠠᠯᠢᠶᠤᠶᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1982 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1982-09-19) (36 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠢᠷᠠᠨᠳᠧᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.87 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠷ ᠢᠶᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ1
1998–2001ᠪᠷ ᠢᠶᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2001–2006ᠪᠷ ᠢᠶᠠ ᠪ113(0)
2006–2010ᠪᠷ ᠢᠶᠠ60(0)
2007ᠪᠧᠢᠷᠠ-ᠮᠠᠷ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
15(0)
2007–2008ᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
30(0)
2010–ᠵᠧᠨᠠ37(0)
2011–2012ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
1(0)
2012–2013ᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ ББ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
33(0)
2013–2014ᠪᠷ ᠢᠶᠠ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
27(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ (21-)2(0)
2009–ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ32(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6

ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠳᠣᠱᠢ ᠷᠧᠰ ᠺᠠᠷᠪᠠᠯᠢᠶᠤᠶᠢ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Eduardo dos Reis Carvalho, 1982 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠢᠷᠠᠨᠳᠧᠯ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠷ ᠢᠶᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠪᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ 2007-2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠧᠢᠷᠠ-ᠮᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠩ ᠢ ᠫᠧᠨᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ (5-3) ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠷ ᠢᠶᠠ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠵᠧᠨ ᠲᠤ 4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[1] ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ ББ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2009 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠹᠢᠨᠯᠠᠩᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠤᠷᠳᠣ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Un altro colpo Mondiale per il Genoa", Genoa official website, 7 July 2010. 8 July 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ (Italian) 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:ᠪᠷ ᠢᠶᠠ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2012 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦᠢᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ