ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Rank order

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ (ECI) ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠠᠷᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠ МИТ ᠍ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠷᠢᠺᠠᠷᠳᠠ ᠬᠠᠤᠰᠤᠮᠠᠨ ᠪᠠ ᠼᠧᠽᠠᠷᠢ ᠬᠢᠳᠠᠯᠭᠣ ᠨᠠᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠍ ᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ[1] ᠮᠥᠨ ᠡᠨᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠡᠺᠰᠫᠣᠷᠲᠣᠳ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ (ECI) ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ [2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠤᠯᠤᠰ ECI 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ECI ᠥᠰᠦᠯᠲᠡ ('98-'08) ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠳᠦ ('98-'08) Treemap
1 Japan 2.316 39,738 0.11 0
Japan Export Treemap.jpg
2 Germany 2.0125 40,670 -0.20 0
Germany Product Export Treemap.jpg
3 Switzerland 1.935 63,629 -0.14 0
Switzerland Export Treemap.png
4 Sweden 1.859 43,654 -0.17 0
Sweden Export Treemap.png
5 Austria 1.807 45,562 0.01 3
6 Finland 1.715 44,581 -0.13 0
Finland Export Treemap.jpg
7 Singapore 1.639 36,537 0.42 12
Singapore Export Treemap.png
8 Czech Republic 1.628 18,139 0.10 6
Czech Republic Export Treemap.jpg
9 United Kingdom 1.558 35,165 -0.37 -4
United Kingdom Export Treemap.png
10 Slovenia 1.523 23,726 0.09 5
Slovenia treemap.png
11 France 1.473 41,051 -0.20 -2
France Export Treemap.jpg
12 Korea, Rep. 1.469 17,078 0.53 13
Korea Export Treemap.jpg
13 United States 1.447 45,989 -0.36 -6
United States Export Treemap.png
14 Hungary 1.43 12,868 0.42 9
Hungary Export Treemap.jpg
15 Slovak Republic 1.379 16,176 0.05 2
16 Italy 1.308 35,084 -0.23 -3
Italy Export Treemap.jpg
17 Denmark 1.267 55,992 -0.27 -5
18 Ireland 1.231 51,049 -0.34 -7
Ireland Export Treemap.jpg
19 Israel 1.164 26,256 -0.08 -1
Israel Export Treemap.jpg
20 Mexico 1.145 8,143 0.35 7
Mexico Product Export Treemap.jpg
21 Belarus 1.116 5,075 0.59 14
Belarus Export Treemap.jpg
22 Belgium 1.085 43,671 -0.52 -12
23 Netherlands 1.044 47,917 -0.33 -7
Netherlands treemap.png
24 Hong Kong 1.023 30,065 0.60 18
Hong-Kong Export Treemap.jpg
25 Poland 1.02 11,273 0.00 -3
Poland Export Treemap.png
26 Croatia 0.989 14,222 0.20 2
Croatia Export Treemap.jpg
27 Romania 0.936 7,500 0.29 5
Romania Export Treemap.png
28 Spain 0.933 31,774 -0.19 -8
Spain Export Treemap.png
29 China 0.894 3,744 0.57 18
China Export Treemap.jpg
30 Panama 0.831 7,155 0.96 36
Panama Export Treemap.png
31 Thailand 0.814 3,893 0.65 26
32 Estonia 0.791 14,238 0.24 2
Estonia Export Treemap.jpg
33 Norway 0.777 79,089 -0.21 -9
Norway treemap.png
34 Malaysia 0.759 7,030 0.28 4
Malaysia Product Export Treemap.jpg
35 Portugal 0.696 21,903 0.13 -2
Portugal Export Treemap.png
36 Lithuania 0.683 11,141 0.27 7
Lithuania treemap.png
37 Serbia 0.644 5,872
Serbia Export Treemap.png
38 Bosnia and Herzegovina 0.597 4,525 0.08 -2
Bosnia and Herzegovina Export Treemap.jpg
39 Latvia 0.594 11,616 0.37 13
40 Bulgaria 0.587 6,423 -0.06 -9
Bulgaria Export Treemap.jpg
41 Canada 0.571 39,599 -0.45 -20
Canada Export Treemap.jpg
42 Ukraine 0.559 2,468 -0.33 -16
Ukraine Export Treemap.png
43 Turkey 0.444 8,215 0.17 6
Turkey Export Treemap.png
44 Lebanon 0.403 8,175 0.32 17
Lebanon Export Treemap.jpg
45 Jordan 0.325 4,216 -0.11 -4
Jordan Export Treemap.jpg
46 Russian Federation 0.324 8,684 -0.36 -17
Russia Export Treemap.png
47 Tunisia 0.294 3,792 0.31 16
48 New Zealand 0.287 29,352 -0.18 -9
New Zealand Exports Treemap (2009).jpg
49 Costa Rica 0.278 6,386 0.81 29
Costa Rica Export Treemap.jpg
50 Moldova 0.266 1,516 0.15 9
51 India 0.247 1,192 0.04 3
India treemap.png
52 Brazil 0.244 8,230 -0.43 -22
Brazil Export Treemap.jpg
53 Greece 0.214 29,240 -0.04 -3
Greece Export Treemap.jpg
54 Colombia 0.2 5,126 -0.08 -6
Colombia Export Treemap.jpg
55 South Africa 0.131 5,786 -0.28 -11
South Africa Product Export Treemap.jpg
56 Uruguay 0.109 9,420 -0.33 -16
Uruguay Export Treemap.png
57 Argentina 0.106 7,626 -0.28 -12
Tree map export 2009 Argentina.jpeg
58 Albania 0.087 3,808 0.46 17
Tree map export 2009 Albania.jpeg
59 Philippines 0.032 1,752 0.34 14
Philippines Export Treemap.png
60 El Salvador 0.026 3,424 1.05 45
El Salvador Export Treemap.jpg
61 Indonesia -0.007 2,349 0.18 7
Indonesia Export Treemap.jpg
62 Macedonia -0.018 4,515 -0.02 0
Macedonia treemap.png
63 Egypt, Arab Rep. -0.021 2,270 0.28 9
Egypt Exports 2.jpg
64 Dominican Republic -0.064 4,637 0.66 26
Tree map exports 2009 Dominican Republic.jpeg
65 Guatemala -0.099 2,661 0.76 33
Guatemala Export Treemap.jpg
66 United Arab Emirates -0.106 50,070 -0.08 -2
United Arab Emirates Export Treemap.png
67 Vietnam -0.181 1,113 0.41 16
Viet Nam Export Treemap.png
68 Saudi Arabia -0.201 14,799 -0.42 -15
Saudi Arabia Export Treemap.png
69 Kyrgyz Republic -0.24 860 -0.33 -9
70 Georgia -0.263 2,449 -0.74 -33
Georgia Export Treemap.jpg
71 Sri Lanka -0.265 2,068 0.37 16
Sri Lanka Export Treemap.png
72 Namibia -0.271 4,267
73 Kenya -0.276 738 0.84 36
Kenya Export Treemap.jpg
74 Senegal -0.287 1,023 0.68 27
Senegal Export Treemap.png
75 Syrian Arab Republic -0.29 2,474 0.69 27
Syria Export Treemap.png
76 Trinidad and Tobago -0.306 15,841 -0.25 -11
Trinidad and Tobago Export Treemap.png
77 Mauritius -0.307 6,735 0.32 9
Mauritius treemap.png
78 Chile -0.312 9,644 -0.44 -20
Tree map export 2009 Chile.jpeg
79 Australia -0.321 42,279 -0.50 -23
80 Zimbabwe -0.327 449 0.23 2
Zimbabwe Export Treemap.png
81 Jamaica -0.343 4,471 0.44 12
Jamaica Export Treemap.jpg
82 Pakistan -0.398 955 0.33 10
Pakistan Export Treemap.png
83 Morocco -0.4 2,811 0.11 -6
Morocco treemap.png
84 Cuba -0.426 5,596 0.19 1
Tree map export 2009 Cuba.jpeg
85 Qatar -0.438 69,754 0.35 9
Qatar Export Treemap.png
86 Paraguay -0.474 2,242 -0.25 -17
Paraguay Export Treemap.png
87 Uganda -0.488 490 0.65 24
Uganda Export Treemap.png
88 Honduras -0.518 1,918 0.57 20
Honduras Export Treemap.jpg
89 Peru -0.576 4,469 -0.32 -18
Peru Export Treemap.png
90 Madagascar -0.594 438 0.54 20
Madagascar treemap.png
91 Oman -0.604 16,207 -0.27 -17
Oman Export Treemap.png
92 Kazakhstan -0.608 7,257 -0.82 -37
Kazakhstan Export Treemap.jpg
93 Ecuador -0.619 4,202 0.23 4
Tree map exports 2009 Ecuador.jpeg
94 Botswana -0.62 6,064
Tree map export 2009 Botswana.jpeg
95 Tanzania -0.637 503 0.61 20
96 Uzbekistan -0.658 1,156 -0.51 -29
Uzbekistan Export Treemap.png
97 Nicaragua -0.661 1,069 0.66 20
Nicaragua treemap.png
98 Cambodia -0.702 706 0.48 16
Tree map export 2009 Cambodia.jpeg
99 Côte D'Ivoire -0.868 1,106 0.56 20
Tree map export 2009 Cote d'Ivoire.jpeg
100 Ghana -0.868 1,098 0.31 13
Ghana Export Treemap.jpg
101 Bolivia -0.879 1,758 -0.32 -20
Tree map export 2009 Bolivia.jpeg
102 Lao Pdr -0.88 940 -0.05 -6
Lao PDR Export Treemap.jpg
103 Bangladesh -0.887 551 0.11 0
Tree map export 2009 Bangladesh.jpeg
104 Ethiopia -0.892 344 0.17 2
Tree map exports 2009 Ethiopia.jpeg
105 Zambia -0.933 990 0.03 -5
Zambia Export Treemap.png
106 Malawi -1.024 310 0.28 10
Malawi treemap.png
107 Yemen, Rep. -1.042 1,118 0.33 11
Yemen Export Treemap.png
108 Tajikistan -1.054 716 -0.81 -38
Tajikistan Export Treemap.png
109 Mozambique -1.077 428 -0.70 -33
Mozambique treemap.png
110 MALI -1.103 691 0.38 10
Mali treemap.png
111 Venezuela, RB -1.109 11,490 -1.36 -60
112 Liberia -1.128 222 -0.52 -28
Liberia Export Treemap.jpg
113 Mongolia -1.166 1,573 -0.46 -24
Mongolia treemap.png
114 Algeria -1.213 4,029 -0.40 -19
Tree map export 2009 Algeria.jpeg
115 Turkmenistan -1.217 3,904 -0.67 -35
Turkmenistan Export Treemap.png
116 Kuwait -1.219 54,260 -0.67 -37
Kuwait Export Treemap.jpg
117 Azerbaijan -1.223 4,899 -1.60 -71
118 Iran, Islamic Rep. -1.229 4,540 -0.54 -30
Iran Export Treemap.jpg
119 Libya -1.304 9,714 -0.58 -28
Libya treemap.png
120 Gabon -1.364 7,502 -0.44 -21
Gabon Export Treemap.jpg
121 Cameroon -1.403 1,136 0.32 3
Tree map export 2009 Cameroon.jpeg
122 Nigeria -1.418 1,118 0.23 1
Nigeria treemap.png
123 Guinea -1.444 407 0.34 2
Tree map exports 2009 Equatorial Guinea.jpeg
124 Papua New Guinea -1.577 1,172 -0.02 -3
Papua New Guinea Export Treemap.png
125 Congo, Rep. -1.707 2,601 -0.12 -3
Tree map export 2009 Congo.jpeg
126 Sudan -1.768 1,294 -0.69 -19
Sudan Export Treemap.png
127 Angola -1.793 4,081 -0.64 -15
128 Mauritania -1.907 919 -0.89 -24
Mauritania treemap.png

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. UN Comtrade.
  2. Ricardo Hausmann, Cesar Hidalgo, et al.. The Atlas of Economic Complexity. The Observatory of Economic Complexity (Harvard HKS/CDI - MIT Media Lab). 26 April 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ