ᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
Edwin van der Sar side.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.97 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ1
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲᠹᠣᠷᠧᠬᠣᠯᠲᠧ
ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲᠨᠢᠭᠤᠷᠪᠢᠶᠧᠺ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1988–1999ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ226(1)
1999–2001ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ66(0)
2001–2005ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ127(0)
2005–ᠠᠩᠭᠯᠢᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ161(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1995–2008ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋130(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 18:00, 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (UTC).
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).


ᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ (ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠢᠶᠡᠷ Edwin van der Sar, 1970 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

1988 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠳ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2001-2005 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠤ 1995 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ᠂ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 1992 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ «Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ» ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ 1995 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠶᠤᠮ᠃

ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠴᠧᠲ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭ ᠴᠣᠮᠣ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ[2] ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ 1990–91 9 0 0 0 9 0
1991–92 0 0 0 0 0 0
1992–93 19 0 3 0 22 0
1993–94 32 0 6 0 38 0
1994–95 33 0 11 0 44 0
1995–96 33 0 9 0 2 0 44 0
1996–97 33 0 10 0 43 0
1997–98 33 1 8 0 41 1
1998–99 34 0 6 0 40 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 226 1 53 0 2 0 281 1
ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ 1999–2000 32 0 3 0 11 0 46 0
2000–01 34 0 2 0 6 0 42 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 66 0 5 0 17 0 88 0
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ 2001–02 37 0 4 0 0 0 0 0 0 0 41 0
2002–03 19 0 0 0 0 0 11 0 0 0 30 0
2003–04 37 0 6 0 0 0 0 0 0 0 43 0
2004–05 34 0 5 0 1 0 0 0 0 0 40 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 127 0 15 0 1 0 11 0 0 0 154 0
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 2005–06 38 0 2 0 3 0 8 0 0 0 51 0
2006–07 32 0 3 0 0 0 12 0 0 0 47 0
2007–08 29 0 4 0 0 0 10 0 1 0 44 0
2008–09 33 0 2 0 0 0 10 0 4 0 49 0
2009–10 21 0 0 0 2 0 6 0 0 0 29 0
2010–11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 156 0 11 0 5 0 46 0 6 0 224 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 575 1 31 0 6 0 127 0 8 0 747 1

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ[3]

[4] [5]

<tr><th colspan="3">ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ</tr><tr><th>ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ</th><th>ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ</th><th>ᠭᠣᠣᠯ</th></tr>
1995 5 0
1996 10 0
1997 6 0
1998 14 0
1999 8 0
2000 12 0
2001 9 0
2002 6 0
2003 8 0
2004 17 0
2005 11 0
2006 12 0
2007 4 0
2008 8 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 130 0

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶ᠋ᠢᠺᠰ
ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
 • Union Europeennes de Football Associations ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠣ ᠴᠣᠮᠣ (1): 1999
ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
 • Union Europeennes de Football Associations ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲ᠋ᠣᠲ᠋ᠣ ᠴᠣᠮᠣ (1): 2002
ᠮᠠᠴᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ (2): 1995, 2009
 • ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (4): 1994, 1995, 1996, 1997
 • ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠱᠠᠬᠠᠢ (1): 1998
 • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (2): 2006–07, 2008–09
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣ 2008 ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠠᠭ
 • ᠪᠠᠷᠺᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶᠠᠲᠠᠨ (1): 2008–09
 • ᠪᠠᠷᠺᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠡᠭᠡᠯᠡᠢ(1): 2008–09
 • ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2008–09
 • Orange-Nassau ᠣᠳᠣᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. White, Jim (2008). Manchester United: The Biography. London: Sphere. ISBN 978-1-84744-088-4. 
 2. АХХ ᠍ ᠤ ᠺᠣᠮᠮᠤᠶᠢᠨᠢᠲ᠋ᠢ ᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠳ᠂ Union Europeennes de Football Associations ᠍ ᠭᠡᠢ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ᠂ ᠲᠢᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ᠂ FIFA Club World Cup
 3. Edwin van der Sar. StretfordEnd.co.uk. 17 October 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. http://www.national-football-teams.com/v2/player.php?id=4763
 5. http://www.rsssf.com/miscellaneous/vandersar-intl.html

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠳ᠋ᠸᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠳᠧᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ