ᠡᠳ᠋ᠧᠨ ᠠᠵᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠳ᠋ᠧᠨ ᠠᠵᠠᠷ
Eden Hazard at Samsung (cropped).jpg
ᠠᠵᠠᠷ 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠳ᠋ᠧᠨ ᠠᠵᠠᠷ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1991 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 (1991-01-07) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠧᠯᠬᠢᠯᠠ ᠯᠤᠪᠢᠶᠧᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.70 [2][3]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ /
ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠴᠧᠯᠰᠢ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ17
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1995–2003ᠷᠣᠢᠢᠯ ᠰᠲ᠋ᠠᠳ ᠪᠷᠠᠣᠨᠢᠠ
2003–2005ᠲᠶᠪᠢᠽ
2005–2007ᠯᠢᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2007–2012ᠯᠢᠯ147(36)
2012–ᠴᠧᠯᠰᠢ69(23)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006ᠪᠧᠯᠬᠢ (15-)5(1)
2006ᠪᠧᠯᠬᠢ (16-)4(2)
2006–2008ᠪᠧᠯᠬᠢ (17-)17(2)
2007–2009ᠪᠧᠯᠬᠢ (19-)11(6)
2008–ᠪᠧᠯᠬᠢ43(5)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠡᠳ᠋ᠧᠨ ᠠᠵᠠᠷ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Eden Hazard, 1991 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠠ-ᠯᠤᠪᠢᠶᠧᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠴᠧᠯᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠠᠭ ᠤᠨ

ᠯᠢᠯ
ᠴᠧᠯᠰᠢ

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ

 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (2): 2009, 2010
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (2): 2011, 2012
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ (3): 2010, 2011, 2012
 • ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (4): 2010 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[4], 2011 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[5], 2012 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[6], 2012 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ[7]
 • ᠪᠷᠠᠪᠠ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ (1): 2011
 • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ (1): 2013
 • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2014
 • ᠴᠧᠯᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2014

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. FIFA Club World Cup Japan 2012 presented by TOYOTA – List of Players (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 26 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Eden Hazard Chelsea profile. Chelsea F.C. (20 August 2012). 28 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. Eden Hazard | Players and Staff | Official Site | Chelsea Football Club. Chelseafc.com. 2014-02-08 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. "Eden Hazard : La confirmation!", Ligue de Football Professionnel, 2010-04-10. 2013-04-06 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 5. "Eden Hazard: D'une autre planète...", Ligue de Football Professionnel, 2011-04-10. 2013-04-06 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 6. "Eden Hazard: Le petit prince a dit...", Ligue de Football Professionnel, 2012-04-10. 2013-04-06 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 7. "Eden Hazard: Bis repetita placent...", Ligue de Football Professionnel, 2012-05-10. 2013-04-06 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠳ᠋ᠧᠨ ᠠᠵᠠᠷ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ