ᠡᠳ᠋ᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠪᠠᠨᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠳ᠋ᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠺᠪᠠᠨᠢ
Edinson Cavani, PSG.JPG
ᠺᠪᠠᠨᠢ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2013 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠳ᠋ᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠺᠪᠠᠨᠢ ᠭᠣᠮᠧᠰ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 (1987-02-14) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢᠰᠠᠯᠢᠲ᠋ᠣ᠋
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.88 ᠮ (6 ᠹᠦᠲ 2 ᠢᠨᠴᠢ)[2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ9
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2000–2005ᠳᠠᠨᠤᠪᠢᠣ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2005–2007ᠳᠠᠨᠤᠪᠢᠣ25(9)
2007–2010ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ109(34)
2010–2013ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ104(78)
2013–ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ19(13)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006–2007ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ (20-)14(9)
2008–ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ60(20)
2012ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢ
(ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ)
5(3)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7

ᠡᠳ᠋ᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠷᠣᠪᠧᠷᠲᠠ ᠺᠪᠠᠨᠢ ᠭᠣᠮᠧᠰ[3] (1987 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠍ ᠳᠦ ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢᠰᠠᠯᠢᠲ᠋ᠣ᠋ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠦᠷᠤᠭᠤᠸᠠᠢᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃[4]

ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ (ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠷᠤᠨᠧᠯᠯᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ) ᠺᠪᠠᠨᠢ[5] ᠨᠢ 12 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠨᠤᠪᠢᠣ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[6] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰᠮᠢᠯᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ[7] ᠺᠪᠠᠨᠢ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27-30 ᠍ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ ᠪᠠᠭ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠰᠢᠢᠳ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[8]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ[9] ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ 2011 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠦ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ 64.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠺᠪᠠᠨᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[10][11]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠪᠠᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ 20 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠫᠠᠷᠠᠭᠪᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠷᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠤᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ 3 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ 1-1 ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[12]

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ
ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠯᠢᠭ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
ᠳᠠᠨᠤᠪᠢᠣ 2005 10 4 5 3 15 7
2006 15 5 15 5
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 25 9 5 3 0 0 30 12
ᠫᠠᠯᠧᠷᠮᠣ 2006–07 7 2 7 2
2007–08 33 5 2 0 2 2 37 7
2008–09 35 14 1 1 36 15
2009–10 34 13 3 2 37 15
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 109 34 6 3 2 2 117 39
ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ 2010–11 17 10 8 7 25 17
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 17 10 - - 8 7 25 17
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 151 53 11 6 10 9 172 68

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠠᠨᠤᠪᠢᠣ

ᠤᠷᠤᠭᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ :2006

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. Edinson Roberto CAVANI GOMEZ. SSC Napoli. 14 February 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
 2. Edinson Roberto Cavani. SSC Napoli. 13 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. Edinson Roberto Cavani Gómez. US Città di Palermo. 2008-09-13 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. Edinson Cavani: It was a miracle goal. espnstar.com (2010-12-15). 2010-12-16 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. Edinson Cavani: il futuro idolo di Palermo (Italian). TuttoMercatoWeb (2007-02-05). 2007-09-05 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Scheda – Edison Cavani (Italian). La Gazzetta dello Sport. 2007-09-05 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. Calciomercato.biz. Cavani, il Palermo sorpassa tutti (Italian). 2007-01-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. La Repubblica. Calcio, Palermo; Zamparini: abbiamo preso Cavani (Italian). 2007-01-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
 9. Napoli (Italian). Lega Serie A. 20 August 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 10. "EDINSON CAVANI SIGNS 5 YEAR DEAL WITH PARIS SAINT-GERMAIN", Paris Saint-Germain, 16 July 2013. 16 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 11. "Paris Saint-Germain seal Cavani signing", Goal.com, 16 July 2013. 16 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 12. Uruguay 2 - 3 Germany. ESPN Soccernet (2010-07-10). 2010-09-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

{{ᠤᠷᠤᠭᠸᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ