ᠡᠰᠧᠺᠧᠯ ᠯᠠᠸᠧᠰᠰᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠰᠧᠺᠢᠯ ᠯᠠᠸᠧᠰᠰᠢ
Ezequiel Lavezzi.jpg
ᠯᠠᠸᠧᠰᠰᠢ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ (2011)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠰᠧᠺᠢᠯ ᠢᠸᠠᠩ ᠯᠠᠸᠧᠰᠰᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1985 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 (1985-05-03) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ
ᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠣᠪᠧᠷᠨᠠᠳᠣᠷ ᠭᠠᠯᠸᠧᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.73
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ / ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ22
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–2004ᠡᠰᠲᠤᠳ᠋ᠤᠷᠧᠰ (БА)39(17)
2004–2005ᠵᠧᠨᠠ0(0)
2004–2005ᠰᠠᠨ ᠯᠣᠷᠧᠨᠰᠣ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
18(8)
2005–2007ᠰᠠᠨ ᠯᠣᠷᠧᠨᠰᠣ66(17)
2007–2012ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ156(38)
2012–ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ60(12)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2005ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ (20-)7(5)
2008ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ (23-)10(6)
2007–ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ37(4)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13

ᠡᠰᠧᠺᠢᠯ ᠢᠸᠠᠩ ᠯᠠᠸᠧᠰᠰᠢ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Ezequiel Iván Lavezzi, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠤ ᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠣᠪᠧᠷᠨᠠᠳᠣᠷ ᠭᠠᠯᠸᠧᠰ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠠᠷᠢ ᠰᠧᠨ-ᠵᠧᠷᠮᠧᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠠᠨ ᠯᠣᠷᠧᠨᠰᠣ ᠳᠧ ᠠᠯᠮᠡᠭᠷᠣ
ᠨᠠᠫᠣᠯᠢ
ПСЖ
ᠠᠷᠭᠸᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ