ᠡᠰᠢᠯ ᠤᠧᠰᠲᠦᠪ ᠦᠳ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠰᠢᠯ ᠤᠧᠰᠲᠦᠪ ᠦᠳ
Westwood, Ashley Roy.jpg
ᠤᠧᠰᠲᠦᠪ ᠦᠳ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠰᠢᠯ ᠷᠣᠢ ᠤᠧᠰᠲᠦᠪ ᠦᠳ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1990 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 (1990-04-01) (29 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠩᠭᠯᠢᠨᠡᠩᠲᠡᠵ
ᠥᠨᠳᠥᠷ5 ft 9 in (1.75 ᠮ)[1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ15
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2012–ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ35(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).


ᠡᠰᠢᠯ ᠷᠣᠢ ᠤᠧᠰᠲᠦᠪ ᠦᠳ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Ashley Roy Westwood, 1990 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠡᠩᠲᠡᠵ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠧᠰᠲᠦᠪ ᠦᠳ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠣᠣ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠺᠷᠤ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ (2008—2012) ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠭᠡᠷᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. 1.0 1.1 1.2 (2010) The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. ISBN 978-1-84596-601-0. 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠰᠢᠯ ᠤᠧᠰᠲᠦᠪ ᠦᠳ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ