ᠡᠯᠵᠢᠩ ᠪᠡᠶᠢᠯᠣᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠯᠵᠢᠩ ᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶᠢᠯᠣᠷ[1] (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Elgin Gay Baylor; 1934 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16, ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠸᠠᠰᠢᠩᠲ᠋ᠣᠨ) — ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠰᠤᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠳᠠ NBA ᠍ ᠦᠨ «ᠮᠢᠨᠨᠡᠠᠫᠣᠯᠢᠰ/ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠯᠧᠢᠺᠧᠷᠰ» ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠳ᠋ᠷᠠᠹᠲ ᠤᠨ №1 ᠍ ᠪᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ ᠵᠢᠳᠬᠦᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ 11, ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ 1, ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ I ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 10, ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 24.9 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 15.0 ᠰᠠᠮᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠᠵᠢᠯᠵᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠮᠤᠰᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠪᠲᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ «ᠷᠦᠬᠢᠭ ᠤᠨ» ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ᠃

1960 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ «ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ ᠨᠢᠺᠰ ᠤᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 71 ᠣᠨᠣᠭ᠎ᠠ᠂ 1958 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ «ᠹᠢᠯᠠᠳᠧᠯᠹᠢ ᠤᠷᠷᠢᠣᠷᠵᠡ ᠶᠢᠨ» ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ 31 ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠠᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠠᠳ 1974, 19761979 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠨᠶᠤ-ᠣᠷᠣᠯᠧᠶᠠᠨ ᠵᠠᠰ ᠢ» ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 19862008 ᠣᠨ ᠳᠤ «ᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ ᠺᠯᠢᠫᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ» ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠾᠠ ᠳᠤ 2006 ᠣᠨ ᠤ «ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠮᠧᠨᠧᠵᠧᠷ ᠢᠶᠡᠷ» ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ