ᠡᠯᠳᠡᠨ ᠶᠠᠺᠫᠣᠸᠢᠴ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠯᠳᠡᠨ ᠶᠠᠺᠫᠣᠸᠢᠴ
Eldin Jakupović.jpg
ᠡᠯᠳᠡᠨ ᠶᠠᠺᠫᠣᠸᠢᠴ
ᠭᠠᠷᠰᠬᠣᠫᠫᠧᠷᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2009 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠯᠳᠡᠨ ᠶᠠᠺᠫᠣᠸᠢᠴ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1984 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (1984-10-02) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠶ᠎ ᠠ ᠬᠧᠷᠦᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨᠠᠫᠷᠢᠵᠢᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.91
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠬᠠᠯ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ16
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
000?–2004ᠰᠸᠢᠰᠭᠠᠷᠰᠬᠣᠫᠫᠧᠷᠰ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2004–2005ᠰᠸᠢᠰᠭᠠᠷᠰᠬᠣᠫᠫᠧᠷᠰ13(0)
2005–2006ᠰᠸᠢᠰᠲᠤᠩ22(0)
2006–2009ᠣᠷᠣᠰᠯᠣᠺᠣᠮᠣᠲ᠋ᠢᠸ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ20(0)
2007–2009ᠰᠸᠢᠰᠭᠠᠷᠰᠬᠣᠫᠫᠧᠷᠰ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)57(1)
2010–2011ᠭᠷᠧᠺᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠶᠠᠺᠣᠰ (ᠸᠣᠯᠣᠰ)36(0)
2011–2012ᠭᠷᠧᠺᠠᠷᠢᠰ1(0)
2012–ᠠᠩᠭᠯᠢᠬᠠᠯ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ5(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2005ᠪᠣᠰᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠾᠧᠷᠽᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠶ᠎ ᠠ ᠬᠧᠷᠦᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨᠠ (21-)2(0)
2006ᠰᠸᠢᠰᠰᠸᠢᠰ (21-)1(0)
2008ᠰᠸᠢᠰᠰᠸᠢᠰ1(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 20:39, 2013 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2008 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19

ᠡᠯᠳᠡᠨ ᠶᠠᠺᠫᠣᠸᠢᠴ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Eldin Jakupović, 1984 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠶ᠎ ᠠ ᠬᠧᠷᠦᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠺᠦᠽᠠᠷᠠᠼ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠶ᠎ ᠠ ᠬᠧᠷᠦᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠸᠢᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠠᠯ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠪᠣᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠸᠢᠰ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "Professional retain list & free transfers 2012/13" (PDF), The Football League, 18 May 2013, p. 16. 27 July 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠯᠳᠡᠨ ᠶᠠᠺᠫᠣᠸᠢᠴ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ