ᠡᠯᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠹᠧᠯᠢᠺᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠯᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠹᠧᠯᠢᠺᠰ
Allyson Felix Daegu 2011.jpg

ᠭᠦᠶᠦᠯᠲᠡ
ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠰ: {{{ᠤᠯᠠᠰ}}}
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1985 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1985-11-18) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠺᠠᠯᠢᠹᠣᠷᠨᠢᠯᠠᠣᠰ-ᠠᠩᠵᠧᠯᠧᠰ

ᠡᠯᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠱᠧᠯ ᠹᠧᠯᠢᠺᠰ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Allyson Michelle Felix, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ 100, 200 ᠪᠣᠯᠤᠨ 800 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠭᠦᠶᠦᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠯᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠨᠢ 100 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ 10.89 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋, 200 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ 21.69 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠪᠣᠯ 800 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠦ 49.59 ᠰᠧᠺᠦᠶᠢᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ