ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠹᠷᠢᠮᠫᠣᠩ ᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠹᠷᠢᠮᠫᠣᠩ ᠢ
Emmanuel Frimpong.jpg
ᠹᠷᠢᠮᠫᠣᠩ ᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠳᠤ (2010)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠶᠠᠤ ᠮᠠᠩᠭᠣᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ
ᠹᠷᠢᠮᠫᠣᠩ ᠢ[1]
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1992 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 (1992-01-10) (27 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠠᠨᠠᠺᠦ᠋ᠮᠤᠰᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.78
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2001–2011ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2011–2014ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ6(0)
2012ᠸᠭᠳᠤᠧᠷᠭᠡᠮᠫᠲ᠋ᠣᠨ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
5(0)
2012ᠴᠢᠷᠠᠯᠲ᠋ᠣᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
6(0)
2013ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
6(0)
2014ᠪᠠᠷᠨᠰᠯ9(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2007–2008ᠠᠩᠭᠯᠢ (16-)6(1)
2008–2009ᠠᠩᠭᠯᠢ (17-)6(0)
2013–ᠭᠠᠨᠠ1(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2

ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠶᠠᠤ ᠮᠠᠩᠭᠣᠩᠲ᠋ᠣᠨ ᠢ ᠹᠷᠢᠮᠫᠣᠩ ᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Emmanuel Yaw Mangongtong Frimpong, 1992 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠦ᠋ᠮᠤᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠹᠷᠢᠮᠫᠣᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠨᠰᠠᠯ ᠲᠠᠢ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ[2] ᠴᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[3]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ 16, 17 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ 12 ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ 1 ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ[4][5] ᠪᠥᠭᠡᠳ 2009 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯᠲᠡᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[6][7]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠹᠷᠢᠮᠫᠣᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ[8] ᠪᠠ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ 2014 ᠣᠨ ᠤ ДАШТ ᠍ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[9]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
 • ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ: 2008–09, 2009–10
 • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ: 2008–09
ᠠᠩᠭᠯᠢ (16-)
 • 'Montaigu Tournament' ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2008

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. List of Players under Written Contract Registered Between 01/08/2010 and 31/08/2010 (PDF). The Football Association. the original on 1 June 2011 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2010-10-14 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 2. Frimpong completes move to Barnsley. Arsenal F.C. (2014-02-05).
 3. Barnsley release defender Bobby Hassell after 10 years. BBC Sport (7 May 2014). 7 May 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. Late strike denies Lions. The Football Association (11 October 2007). 16 June 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. German success for U16s. The Football Association (20 March 2008). 16 June 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Daly, James (3 February 2010). Arsenal's Emmanuel Frimpong will choose Ghana over England. Goal.com. 16 June 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. "Frimpong available for Ghana", Sky Sports, 8 February 2010. 2 March 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 8. "Arsenal midfielder Emmanuel Frimpong has been cleared to play for Ghana", Sky Sports, 28 November 2012. 28 November 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
 9. Ex-England youth Emmanuel Frimpong makes Ghana début. 24 March 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ