ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠠᠭᠧᠮᠠᠨ ᠢ-ᠪᠠᠳᠤ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠠᠭᠧᠮᠠᠨ ᠢ-ᠪᠠᠳᠤ
20150331 Mali vs Ghana 148.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠠᠭᠧᠮᠠᠨ ᠢ-ᠪᠠᠳᠤ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1990 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 (1990-12-02) (28 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠠᠨᠠᠪᠧᠷᠧᠺᠦ᠋ᠮ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.73 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ7
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
–2006ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ
2006–2007ᠪᠧᠷᠧᠺᠦ᠋ᠮ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2007–2009ᠪᠧᠷᠧᠺᠦ᠋ᠮ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ19(7)
2008–2009ᠠᠰᠠᠨᠲ᠋ᠧ ᠺᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
18(2)
2009ᠷᠧᠺᠷᠠᠶᠠᠲ᠋ᠢᠸᠣ᠋
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
0(0)
2010–ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ61(2)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2009ᠭᠠᠨᠠ (20-)(–)
2011ᠭᠠᠨᠠ (23-)(–)
2008–ᠭᠠᠨᠠ48(7)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1

ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠠᠭᠧᠮᠠᠨ ᠢ-ᠪᠠᠳᠤ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Emmanuel Agyemang-Badu, 1990 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠧᠷᠧᠺᠦ᠋ᠮ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ ᠪᠧᠷᠧᠨᠺᠦ᠋ᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠬᠡᠮ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠪᠧᠷᠧᠺᠦ᠋ᠮ ᠠᠷᠰᠧᠨᠠᠯ ᠪᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠠᠰᠠᠨᠲ᠋ᠧ ᠺᠣᠲ᠋ᠣᠺᠣ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠷᠧᠺᠷᠠᠶᠠᠲ᠋ᠢᠸᠣ᠋ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠤ ᠤᠳᠢᠨᠧᠽᠧ ᠠᠭᠧᠮᠠᠨ ᠢ-ᠪᠠᠳᠤᠭ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠮ ᠢᠶᠠᠩᠥᠯ 2008 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠡᠯᠰᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠯᠧᠰᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠭᠠᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ