ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠶᠵᠩ ᠤᠢ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠᠯᠩ ᠤᠢ ᠣᠺᠷᠤᠭ
(ᠣᠷᠣᠰ)
{{{ᠨᠡᠷ᠎ᠡ}}}
Map of Russia - Southern Federal District.svg
ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ: ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ
ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 2000 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13
ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠶᠧᠺᠲ ᠤᠳ
ᠡᠳ᠋ ᠍ ᠦᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ
ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
13 ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ
2 ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ
ᠺᠣᠳ᠋
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
- ᠣᠷᠣᠰ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ
589,200 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2002 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ)
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
- ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠮᠪᠡ
- ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ
- ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ
- ᠬᠥᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦ
22,907,141 ᠬᠦᠮᠦᠨ

38.9 ᠬᠦᠮᠦᠨ / км²

ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠰ
ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠤᠰᠠᠳᠣᠨᠢᠪᠠ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ
http://www.ufo.gov.ru/

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ (ᠣᠷᠣᠰ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠦ́ᠵᠩ ᠤᠢ ᠹᠧᠳᠧᠷᠠ́ᠯᠩ ᠤᠢ ᠣ́ᠺᠷᠤᠭ) ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ 7 ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ᠃ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ ᠮᠤᠵᠢ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰᠠᠳᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠮᠥᠨ ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ᠂ ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨᠬᠠᠰᠠᠭᠰᠲ᠋ᠠᠨᠢ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠫᠣᠨᠲ᠋ᠢᠭ-ᠺᠠᠰᠫ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ. 589,200 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 22,907,141 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ (ᠨᠢᠭᠲᠠᠰᠢᠯ: 38.9/км²). ᠰᠠᠶᠠᠰ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠤᠢ᠃

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠰᠠᠨ ᠸᠯᠠᠳᠢᠮᠢᠷ ᠤᠰᠠᠳᠣᠨᠢᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠷᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠺᠢᠹᠴᠦᠦ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠨ ᠬᠠᠵᠠᠷ ᠦᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠵᠠᠷ ᠬᠡᠯᠡᠡᠭᠡᠷᠡ ᠷᠠᠰ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠣᠩ ᠮᠥᠷᠡᠨᠢᠵᠢᠯ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠺᠦᠪᠠᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠦᠳ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠪᠶᠧᠺᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

 1. ᠠᠳ᠋ ᠍ ᠢᠧᠢ* : ᠮᠠᠶᠢᠺᠣᠫ
 2. ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ ᠮᠤᠵᠢ : ᠠᠰᠲᠷᠠᠬᠠᠨᠢ
 3. ᠴᠧᠴᠡᠨᠢ*: ᠭᠷᠣᠵᠣᠩ ᠤᠢ
 4. ᠳᠠᠭᠧᠰᠲ᠋ᠠᠨ* : ᠮᠢᠬᠠᠴᠺᠠᠯ
 5. ᠢᠩᠬᠤᠱᠧᠲ* : ᠮᠠᠭᠠᠰ
 6. ᠺᠠᠪᠠᠷᠳᠢᠨ᠎ᠠ-ᠪᠠᠯᠺᠠᠷ* : ᠨᠠᠯᠢᠴᠢᠺ
 7. ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ* : ᠡᠯᠢᠰᠲᠠ
 8. ᠺᠠᠷᠠᠴᠢᠶ᠎ᠠ-ᠴᠧᠷᠺᠧᠰ* : ᠴᠧᠷᠺᠧᠰᠰᠺ
 9. ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ : ᠺᠷᠠᠰᠣᠨᠠᠳᠠᠷ
 10. ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠣᠰᠧᠲ-ᠠᠯᠠᠨᠢ* : ᠸᠯᠠᠳᠢᠺᠠᠸᠬᠠᠰ
 11. ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ : ᠰᠲ᠋ᠠᠦ᠋ᠷᠣᠫᠣᠯᠢ
 12. ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ ᠮᠤᠵᠢ : ᠳᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠷᠣᠰᠣᠲᠤᠪ
 13. ᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ ᠮᠤᠵᠢ : ᠸᠣᠯᠭᠣᠭᠷᠠᠳ
Southern Federal District.png

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠨᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ