ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠪᠦᠰᠡᠴᠢᠯᠡᠯ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪᠡᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠪᠠᠯᠪᠠᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠱᠷᠢ-ᠯᠠᠨᠺᠠᠪᠧᠩᠭᠠᠯᠪᠤᠲᠤᠩᠮᠠᠯᠳᠢᠪ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ 4.480 ᠰᠠᠶ᠋ᠢ км² ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠣᠳᠣ 1.7 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠫᠠᠺᠢᠰᠲᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠷᠮ᠂ ᠱᠷᠢ-ᠯᠠᠨᠺᠠ᠂ ᠪᠧᠩᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠢᠮᠠᠯᠢᠶ ᠠᠭᠢᠨᠳᠦᠶᠢᠺᠰᠫᠠᠮᠢᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠳ᠂ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠨᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠠᠷᠠᠪ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠢᠩ ᠳᠦ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠪᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠠᠢ ᠰᠠᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰᠡᠶᠢᠩᠬᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠾᠠᠬᠢᠨᠳᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠴᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠭ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠠᠷᠠᠪᠠ ᠠᠴᠠ ᠫᠧᠷᠰᠲᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠰᠡ ᠶᠢᠨ

ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠥᠰᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ

ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠵᠢᠷᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ