ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ
Republic of South Africa
Republiek van Suid-Afrika1
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ: ᠴᠢᠬᠠᠮ᠃ "!ke e: ǀxarra ǁke"
«ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠡᠪᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠡ»
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰ ᠶᠢᠡᠷ "Die Stem van Suid-Afrika"
«ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ ᠠ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯᠪᠯᠤᠮᠹᠣᠨᠲᠠᠢ ᠶᠢᠨ
(ᠰᠢᠭᠦᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠦ)
ᠺ ᠢᠶᠢᠫᠲ᠋ᠠᠤᠨ
(ᠬᠠᠤᠯᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠦ)
ᠫᠷᠢᠲ᠋ᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ
(ᠵᠠᠬᠢᠷᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡᠲᠡᠨ ᠦ)
ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠵᠣᠬᠣᠨᠨᠡᠰᠦᠪᠦᠷᠢᠭ[1]
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ 11 ᠬᠡᠯᠡ:[2]
ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰ᠂ ᠸᠧᠨᠳᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠤ᠂ ᠺ ᠠᠴᠠ᠂ ᠨᠳᠧᠪᠧᠯᠧ᠂ ᠰᠪᠠᠲ᠋ᠢ᠂ ᠰᠣᠲ᠋ᠣ (ᠤᠷᠳᠤ), ᠰᠣᠲ᠋ᠣ (ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ), ᠲᠰᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠣᠰᠣᠩᠭ᠎ᠠ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ  79.5% ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
9.0% ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
9.0% ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
2.5% ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ[3]
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠫᠠᠷᠯᠠᠮᠧᠨᠲ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠡᠢᠺᠣᠪ ᠵᠤᠮ᠎ᠠ
 -  ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠺᠬᠠᠯᠧᠮᠠ ᠮᠣᠲᠯᠠᠨᠲ᠋ᠧ
ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
 -  ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠠᠰ 1961 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 1,221,037 km2 (25)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 50,586,757[3] (24)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (2001) 44,819,778[4] 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 41.4 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $555.340 billion[5] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $10,977[5] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $422.037 billion[5] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $8,342[5] ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ GDP  ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠦ104]])
Gini (2006) 67.4[6] (ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ) (2)
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.619  (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ) (123)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠷᠢᠨ ᠳᠦ (ZAR)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +2
ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .za
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +27

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ (ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ; ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠪᠠᠨᠨᠰ ᠶᠢᠡᠷ Republiek van Suid-Afrika, ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Republic of South Africa) — ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠡᠶᠢᠭ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ. ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢ ᠨᠢ 2,798 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠲᠯᠠᠨ᠋ᠲ ᠤᠨᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠢᠪᠢᠪᠣᠽᠡᠸᠠᠨ᠎ ᠠᠽᠢᠩᠪᠠᠪᠸᠧᠮᠣᠽᠠᠮᠪᠢᠺᠰᠪᠠᠽᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠯᠧᠰᠣᠲ ᠤᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ 100,000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠵᠥᠮ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠺᠧᠢᠫᠲ᠋ᠠᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ 1652 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠣᠭᠰᠣᠭᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠺᠧᠢᠫᠲ᠋ᠠᠤᠨ ᠨᠢ 1806 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠍ ᠶᠢᠨ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1820 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠤᠯᠠᠮ ᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠧᠷᠴᠤᠳ (ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ) ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢᠴᠤᠤᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ᠃ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠭᠤᠯ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠺ ᠠᠴᠠ᠂ ᠵᠤᠯᠤ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠯᠮᠠᠭᠠᠵᠠ ᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨᠢ᠂ ᠪᠧᠷᠴᠤᠳ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠦᠳᠡᠰᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠥᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠩᠭᠯᠢ-ᠪᠧᠷᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠧᠷᠴᠤᠳ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ 1910 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠨᠠᠯ ᠢ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ ᠦ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠨᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1961 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠢᠩᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠨᠠᠮ ᠠᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠢ ᠳᠦ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 1990 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠹᠷᠧᠳᠧᠷᠢᠺ ᠸᠢᠯᠯᠧᠮ ᠳᠧ ᠺᠯᠧᠷᠺ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 1994 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠧᠯᠰᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠧᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢ ᠨᠠᠮ᠂ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠺᠣᠩᠷᠧᠰᠡᠶᠢᠭ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢᠩ ᠳᠤ ᠨᠢ 11 ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠨᠢ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠴᠢᠰᠤᠲᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ 79.5% ᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ 11 ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 9 ᠨᠢ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠶᠤᠮ᠃ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ 47.4 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠪᠦᠷᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Principal Agglomerations of the World. Citypopulation.de. 30 October 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. The Khoi, Nama and San languages; sign language; German, Greek, Gujarati, Hindi, Portuguese, Tamil, Telegu and Urdu; and Arabic, Hebrew, Sanskrit and "other languages used for religious purposes in South Africa" have a special status. See Chapter 1, Article 6, of the Constitution.
  3. 3.0 3.1 Mid-year population estimates 2011. Statistics South Africa (2011). 30 July 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Census 2001 at a glance. Statistics South Africa. 7 July 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 South Africa. International Monetary Fund. 2011-September-20 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. Gini Index. World Bank. 2 March 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: South Africa

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ