ᠡᠮᠢᠷ ᠰᠫᠠᠬᠢᠴᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮᠢᠷ ᠰᠫᠠᠬᠢᠴᠢ
20150331 2025 AUT BIH 2135.jpg
ᠰᠫᠠᠬᠢᠴᠢ ᠠᠨᠵᠢ ᠳᠤ (2013)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠮᠢᠷ ᠰᠫᠠᠬᠢᠴᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1980 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 (1980-08-18) (38 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷХБНС ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰᠳᠤᠪᠷᠣᠸᠨᠢᠺ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.83 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ5
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠺᠷᠠᠢᠨᠠ ᠴᠠᠽᠢᠨ
ᠴᠧᠯᠢᠺ ᠽᠧᠨᠢᠼᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1998–1999ᠴᠧᠯᠢᠺ ᠽᠧᠨᠢᠼᠠ19(1)
1999–2001ГОШК ᠳᠤᠪᠷᠣᠸᠨᠢᠺ22(0)
2001–2004ᠵᠠᠭᠷᠧᠪ38(2)
2004–2005ᠰᠢᠩᠨᠢᠺ26(6)
2005–2006ᠲᠣᠷᠫᠡᠳᠠ15(0)
2006–2009ᠯᠣᠺᠣᠮᠣᠲ᠋ᠢᠸ63(3)
2009–2011ᠮᠣᠩᠫᠧᠯᠦᠶ᠎ᠡ57(3)
2011–2013ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶ᠎ᠠ39(1)
2013ᠠᠨᠵᠢ (ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)7(1)
2013–ᠪᠠᠢᠧᠷ 0425(2)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2000–2002ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ (21-)15(0)
2003–ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ77(3)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11

ᠡᠮᠢᠷ ᠰᠫᠠᠬᠢᠴᠢ (ᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠶ᠎ ᠠ ᠬᠧᠷᠦᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨᠠ ᠬᠡᠯᠡ: Emir Spahić, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ХБНС ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠷᠣᠸᠨᠢᠺ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠣᠰᠣᠨᠢᠶ᠎ ᠠ ᠬᠧᠷᠦᠼᠧᠭᠣᠪᠢᠨᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶᠠᠳ 2 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠤ 2014 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ᠃[2]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠨᠵᠢ ᠳᠤ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠰᠧᠸᠢᠯᠢᠶ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠪᠡ᠃[3]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠪᠠᠢᠧᠷ ᠯᠸᠧᠷᠺᠦ᠋ᠽᠧᠨᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃[4]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠢᠷ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (2:2) ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠣᠺᠣᠮᠣᠲ᠋ᠢᠸ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ
ᠠᠨᠵᠢ
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ: 2012/2013
  • ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ: 2012/2013

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Spahic, Emir (German). kicker.de. 12 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. Spahić: Potpisao sam, čekam još ljekarske preglede! (Bosnian). Scsport.ba. 15 August 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
  3. Emir Spahić na posudbi u rukom Anžiju (Bosnian). bljesak.info (26 February 2013). 12 August 2013 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. "Leverkusen sign Spahic", 28 June 2013. 3 March 2014 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


{{2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠰᠣᠨᠢ ᠪᠠ ᠬᠧᠷᠼᠧᠭᠣᠸᠢᠨᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ