ᠡᠮᠢᠯ ᠬᠲᠯᠧ ᠰᠸᠧᠨᠳᠰᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠨᠤᠷᠸᠸᠢᠨᠤᠷᠸᠸᠢ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠡᠮᠢᠯ ᠬᠲᠯᠧ ᠰᠸᠧᠨᠳᠰᠧᠨ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1985 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1985-07-12) (34 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠷᠣᠩᠬᠧᠢᠮ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨ
ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 4x7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 20 km
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ 10 km
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ 10 km
ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 12.5 km
ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 4x7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 4x7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2010 4x7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2010 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 15 km
ᠠᠯᠲᠠ ᠫᠶᠣᠨᠴᠢᠨ 2009 4x7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ 2008 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 20 km
ᠠᠯᠲᠠ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ 2008 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ 15 km
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠷᠦᠶᠢᠤᠯᠳᠢᠨ ᠢ 2012 ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠢ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 12.5 km
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠬᠠᠨ᠋ᠲ ᠤ ᠮᠠᠨᠰᠢᠰᠺ 2011 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠡᠰᠲ᠋ᠧᠷᠰᠤᠨ ᠳᠤ 2008 4x7.5 km ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠨᠣᠸᠧ ᠮᠧᠰᠲ᠋ᠣ 2013 ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠤᠬᠢᠶ᠎ᠠ
</th></tr>

</table> ᠡᠮᠢᠯ ᠬᠲᠯᠧ ᠰᠸᠧᠨᠳᠰᠧᠨ (ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠪᠡᠷ Emil Hegle Svendsen, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠷᠣᠩᠬᠧᠢᠮ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠲᠠᠯᠠᠨᠴᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠸᠧᠨᠳᠰᠧᠨ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠪᠥᠭᠡᠮ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 15 ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷᠡᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠮᠠᠷᠲ᠋ᠧᠨ ᠹᠦᠦᠺᠠᠳᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ (42:29.1 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠤᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠴᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]