ᠡᠮᠢᠯ ᠬᠧᠰᠺᠢ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮᠢᠯ ᠬᠧᠰᠺᠢ
Emile Heskey 1.png
ᠬᠧᠰᠺᠢ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠮᠢᠯ ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠠᠶᠤᠪᠸᠨᠬᠣ ᠬᠧᠰᠺᠢ[1]
ᠥᠨᠳᠥᠷ6 ft 2 in (1.88 ᠮ)[2]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ18
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1987–1994ᠠᠩᠭᠯᠢᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1994–2000ᠠᠩᠭᠯᠢᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ154(40)
2000–2004ᠠᠩᠭᠯᠢᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ150(39)
2004–2006ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ68(14)
2006–2009ᠠᠩᠭᠯᠢᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ82(15)
2009–ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯ64(8)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠩᠭᠯᠢ
(16 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
4(1)
ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠩᠭᠯᠢ
(18 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
8(5)
1996–2000ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠩᠭᠯᠢ
(21 ᠍ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
16(6)
1998ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠩᠭᠯᠢ B1(1)
1999–2010ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠩᠭᠯᠢ62(7)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 23:18, 2011 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (UTC).

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 23:18, 2011 ᠣᠨ ᠤ5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 (UTC)

ᠡᠮᠢᠯ ᠤᠣᠯᠢᠮ ᠠᠶᠤᠪᠸᠨᠬᠣ ᠬᠧᠰᠺᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Emile William Ivanhoe Heskey, 1978 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠢᠰᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ: 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7.
ᠺᠯᠥ᠋ᠪ Season ᠯᠢᠭ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
ᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 1994–95[2] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1995–96[2] 30 7 0 0 2 0 0 0 3 0 35 7
1996–97[2] 35 10 3 0 9 2 0 0 0 0 47 12
1997–98[2] 35 10 2 0 0 0 2 0 0 0 39 10
1998–99[2] 30 6 2 0 8 3 0 0 0 0 40 9
1999–2000[2] 23 7 4 0 8 1 0 0 0 0 35 8
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 154 40 11 0 27 6 2 0 3 0 197 46
ᠯᠢᠤᠧᠷᠫᠦᠯ 1999–2000[2] 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3
2000–01[2] 36 14 5 5 4 0 11 3 0 0 56 22
2001–02[3] 35 9 2 0 1 0 17 5 1 0 56 14
2002–03[4] 32 6 3 0 5 0 11 3 1 0 52 9
2003–04[5] 35 7 4 1 2 2 6 2 0 0 47 12
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 150 39 14 6 12 2 45 13 2 0 223 60
ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ 2004–05[6] 34 10 2 1 2 0 0 0 0 0 38 11
2005–06[7] 34 4 3 0 3 1 0 0 0 0 40 5
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 68 14 5 1 5 1 0 0 0 0 78 16
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭ 2006–07[8] 34 8 1 0 1 0 0 0 0 0 36 8
2007–08[9] 28 4 2 0 0 0 0 0 0 0 30 4
2008–09[10] 20 3 0 0 2 0 0 0 0 0 22 3
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 82 15 3 0 3 0 0 0 0 0 88 15
ᠠᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠸᠢᠯᠯᠠ 2008–09[10] 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14 2
2009–10[11] 31 3 4 0 5 2 2 0 0 0 42 5
2010–11[12] 19 3 2 0 2 2 2 1 0 0 25 6
ᠪᠦᠭᠡ ᠳᠦ 64 8 6 0 7 4 4 1 0 0 81 13
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 518 116 39 7 54 13 51 14 5 0 667 150

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10.[13]
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ
ᠠᠩᠭᠯᠢ 1999 4 0
2000 7 1
2001 9 2
2002 11 1
2003 7 1
2004 5 0
2007 2 0
2008 5 0
2009 7 2
2010 5 0
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ 62 7

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6.[13]
# ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
1. 2000 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠮᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠᠲᠠ-ᠺᠠᠯᠢ  ᠮᠠᠯᠦᠲ᠋ᠠ 2–1 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ
2. 2001 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ  ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ 3–0 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ
3. 2001 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠮᠠᠨ ᠢᠶᠸᠨ  ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ 5–1 ᠬᠣᠵᠢᠯ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ [[ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ|ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ]]
4. 2002 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠶᠠᠫᠣᠨᠨᠣᠭᠲᠠ  ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ 3–0 ᠬᠣᠵᠢᠯ 2002 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
5. 2003 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠᠳᠤᠷᠪᠠᠨ  ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠹᠷᠢᠺᠠ 2–1 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ
6. 2009 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠠᠩᠭᠯᠢ᠂ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ  ᠰᠯᠣᠸᠠᠺ 4–0 ᠬᠣᠵᠢᠯ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ
7. 2009 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠬᠠᠰᠠᠭᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ  ᠬᠠᠰᠠᠭ 4–0 ᠬᠣᠵᠢᠯ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

 1. 1.0 1.1 (2005) The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–2005. Queen Anne Press. ISBN 1852916656. 
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 1st Team. Wigan Athletic F.C.. 2011-02-06 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 3. Season 2001/2002:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 4. Season 2002/2003:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 5. Season 2003/2004:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 6. Season 2004/2005:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 7. Season 2005/2006:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 8. Season 2006/2007:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 9. Season 2007/2008:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 10. 10.0 10.1 Season 2008/2009:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 11. Season 2009/2010:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 12. Season 2010/2011:. Sportbox.tv. 2011-05-18 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
 13. 13.0 13.1 Emile Heskey. englandstats.com. 2010-05-30 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ