ᠡᠮᠢᠯ ᠢᠶᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠡᠮᠢᠯ ᠢᠶᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ
2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
2010 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1985 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 (1985-08-15) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠰᠢᠪᠡ ᠳᠦᠧᠦᠢᠯᠧᠪᠤᠷᠭᠰᠠᠨᠳᠤᠪᠢᠺᠧᠨ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ
Flag of Sweden.svg ᠰᠸᠸᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠸᠠᠯ ᠳ᠋ᠢ-ᠹᠶ ᠡᠮᠮᠧ 2013 ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠣᠰᠣᠯᠠ 2011 ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋

</div></th></tr> </table> ᠡᠮᠢᠯ ᠢᠶᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠰᠤᠠᠬᠢᠯᠢ ᠪᠡᠷ Emil Jönsson, 1985 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠤ ᠧᠦᠢᠯᠧᠪᠤᠷᠭ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠨᠳᠤᠪᠢᠺᠧᠨ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠰᠢᠪᠡ ᠳᠦᠡᠶᠢᠨ ᠭᠦᠶᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠨ᠎ᠠᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠢᠶᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ 2004 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠥᠭᠡᠳ 13 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠰᠫᠢᠷᠨᠲ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠦ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ ᠰᠫᠷᠢᠨᠲ᠋ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠮᠢᠯ ᠢᠶᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ»