ᠡᠮᠢᠯᠯᠢᠶᠠ ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠮᠢᠯᠯᠢᠶᠠ ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧ
Izaguirre Nov2010.jpg
ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺ ᠲᠤ᠂ 2010 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠮᠢᠯᠯᠢᠶᠠ ᠠᠷ ᠲᠤᠷᠣ ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧ ᠬᠢᠷᠠᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1986 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 (1986-05-10) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰᠲᠧᠭᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠫᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.77
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ3
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–2010ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ143(4)
2010–ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ110(1)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2005ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ (21-)5(0)
2007ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ (23-)2(0)
2007–ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ66(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30

ᠡᠮᠢᠯᠯᠢᠶᠠ ᠠᠷ ᠲᠤᠷᠣ ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧ ᠬᠢᠷᠠᠨ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Emilio Arturo Izaguirre Girón, 1986 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ 2010 ᠣᠨ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠢᠫᠰᠸᠢᠴ ᠲᠠᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠡ ᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[1] 2010 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠣᠨᠲ᠋ᠣ ᠪᠠᠭ ᠣᠶᠢᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ КОНКАКАФ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃[2] ᠬᠠᠷᠢᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠺᠣᠲ᠋ᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠺ ᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠯᠢᠩᠵᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[3] ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ 2012, 2013, 2014 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠢᠰᠬᠢᠷᠷᠧᠭ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠨᠢ 20 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠬᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ[4] ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠲᠢᠪ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 70 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠣᠲ᠋ᠠᠭᠤᠸᠠ

  • ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ: 2007
  • ᠲᠥᠪ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠺᠯᠥ᠋ᠪ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ: 2007

ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ

ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠧᠯᠲ᠋ᠢᠭ

  • ᠱᠣᠲᠯᠠᠨ᠋ᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2011

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ {{2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ}} {{2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ