ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠠᠰᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ᠂ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠠᠷᠮᠠᠭ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠣᠷᠣᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ