ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠦᠳ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠪᠦᠯ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠯᠢᠯᠯᠧᠬᠠᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ 4 ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠴᠠᠨ᠎ᠠᠲᠡᠰᠢᠭᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 1908 ᠣᠨ ᠤ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠭᠤᠯᠭᠤᠯᠲᠠ᠂ 1920 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠩᠲ᠋ᠤᠧᠷᠫ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠬᠣᠺᠺᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰᠢᠯ ᠨᠢ 《ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ》.

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Winter olympics all cities.PNG
SLC 2002 torch nowak.jpg

(※)ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠦᠳ ᠨᠢ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

(※)1940, 1944 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠳ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷᠯᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃

ᠳ᠃ᠳ᠃ ᠣᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ
1 1924 ᠱᠠᠮᠦᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ .
2 1928 ᠰᠠᠨ-ᠮᠣᠷᠢᠼ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ .
3 1932 ᠯᠠᠢᠺ-ᠫᠯᠧᠰᠧᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ .
4 1936 ᠭᠠᠷᠮᠢᠰᠢ-ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠧᠩᠺᠢᠷᠬᠧᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ .
5 1940 ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ [1]
5 1944 ᠺᠣᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ'ᠠᠮᠫᠧᠼᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ [2]
5 1948 ᠰᠠᠨ-ᠮᠣᠷᠢᠼ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠰᠸᠢᠰ ᠰᠸᠢᠰ .
6 1952 ᠣᠰᠣᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ .
7 1956 ᠺᠣᠷᠲᠤᠨ᠎ᠠ ᠳ'ᠠᠮᠫᠧᠼᠴᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ .
8 1960 ᠰᠺᠣ-ᠸᠠᠯᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ .
9 1964 ᠢᠩᠰᠪᠠᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ .
10 1968 ᠭᠷᠧᠨᠣᠪᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ .
11 1972 ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ .
12 1976 ᠢᠩᠰᠪᠠᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of Austria.svg ᠠᠦᠢᠰᠲᠷᠶ᠎ᠠ .
13 1980 ᠯᠠᠢᠺ-ᠫᠯᠧᠰᠧᠳ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ .
14 1984 ᠰᠠᠷᠠᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of SFR Yugoslavia.svg ᠶᠣᠭᠣᠰᠯᠠᠪ .
15 1988 ᠺᠠᠯᠭᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ .
16 1992 ᠠᠯᠪᠧᠷᠸᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ .
17 1994 ᠯᠢᠯᠯᠧᠬᠠᠮᠮᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ .
18 1998 ᠨᠠᠭᠠᠨᠤᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ .
19 2002 ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ ᠰᠢᠲ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ .
20 2006 ᠲᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ .
21 2010 ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ Flag of Canada.svg ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ .
22 2014 ᠰᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠣᠷᠣᠰ ᠣᠷᠣᠰ .
  1. ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
  2. ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ