ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ
Anthony Vanden Borre.jpg
ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠᠳ᠂ 2007 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 (1987-10-24) (31 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠠᠢᠷᠯᠢᠺᠠᠰᠢ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.90 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ /
ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ39
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1995–2003ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2003–2007ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ69(3)
2007–2008ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨᠠ2(0)
2008–2010ᠵᠧᠨᠠ31(0)
2009–2010ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
19(0)
2010–2012ᠭᠧᠨᠺ42(1)
2013–ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ21(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2001–2003ᠪᠧᠯᠬᠢ (16-)19(5)
2003–2004ᠪᠧᠯᠬᠢ (17-)12(3)
2004–2008ᠪᠧᠯᠬᠢ (21-)11(3)
2004–ᠪᠧᠯᠬᠢ24(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6

ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Anthony Vanden Borre, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠩᠭᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠯᠢᠺᠠᠰᠢ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡᠲᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠠᠯᠧᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 16 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[1] ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂[2] ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ 2004-2005 ᠣᠨ ᠳᠤ 18 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[3]

ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ 2005 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠍ ᠳᠦ ᠷᠣᠱᠧᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃[4]

2006, 2007 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧᠭ ᠪᠠᠪᠠᠷᠢᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠲᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠹᠢ ᠪᠠᠷᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ 2007 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠤᠷᠢᠨᠢᠢ ᠶᠸᠧᠨᠲ᠋ᠦᠶᠢᠰ ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠵᠠᠮᠫᠠᠯᠠ ᠫᠠᠼᠼᠢᠨᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠠᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠧᠨ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ᠂ Union Europeennes de Football Associations ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠪᠠ᠃

ᠡᠩᠲᠣᠨᠢ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠵᠡᠢ᠃[5][6]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠧᠯᠬᠢ 2004 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠺ ᠲᠡᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 90 ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠢᠺ ᠳᠧᠹᠯᠶᠠᠨᠳ᠋ᠷᠢᠭᠢᠭ ᠪᠠᠨᠳᠧᠨ ᠪᠣᠷᠣᠷᠧ ᠰᠡᠯᠭᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠵᠢᠭᠡ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ
  • ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (4): 2003–04, 2004–05, 2006–07, 2012-13
  • ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ (1): 2004
ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠰᠮᠤᠲᠤ
  • ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ: 2009–10
ᠭᠧᠨᠺ
  • ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (1): 2010-11
  • ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠴᠣᠮᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ (1): 2011

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ