ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭ
ᠹᠠᠢᠢᠯ:᠎ᠡ᠃ᠰᠢᠯᠢᠭ᠃jpg
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ 1915 ᠣᠨ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠲᠣ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ
 ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 1984 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
(69 ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ)
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠢᠷᠭᠡᠨ Flag of Mongolia.svg ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠠᠵᠢᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠲᠡᠨ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ

ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠭ - ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ᠃

ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

1936 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠣᠲᠷᠢᠶᠠᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠷᠳᠠᠸᠠᠨ ᠤ 7 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠽᠠᠰᠲ᠋ᠠᠸ ᠲᠤ ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠢ᠃

ᠠᠯᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠽᠠᠰᠲ᠋ᠠᠸ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠹᠷᠣᠨᠲ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ 60 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠰᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠦᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠨᠡᠩ ᠬᠦᠨᠳᠦᠷᠡᠵᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠢᠷᠮᠡᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠪᠠᠷᠢᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1944-1948 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠤᠰᠯᠠᠬᠤ ᠲᠣᠷᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ᠂ ᠫᠦᠯᠧᠮᠶᠣᠲᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠨ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 1998 ᠣᠨ ᠤ 169 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ 0198 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠨᠢᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠽᠠᠰᠲ᠋ᠠᠸ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ