ᠡᠨᠳᠢ ᠨᠠᠬᠠᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠳᠢ ᠨᠠᠬᠠᠷ
Andy-najar.jpg
ᠨᠠᠬᠠᠷ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2011 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠨᠳᠢ ᠠᠷᠥᠯ ᠨᠠᠬᠠᠷ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1993 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 (1993-03-16) (26 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰᠴᠢᠯᠤᠲ᠋ᠧᠺᠠ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.70
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ12
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2008–2009ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2010–2012ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ82(10)
2013ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
0(0)
2013–ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ20(2)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2012–ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ (23-)7(0)
2011–ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ9(1)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2013 ᠣᠨ ᠤ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 21

ᠡᠨᠳᠢ ᠠᠷᠥᠯ ᠨᠠᠬᠠᠷ ᠷᠣᠳᠢᠷᠭᠧᠰ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Andy Aryel Najar Rodriguez, 1993 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 16 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠬᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠷᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ 2008 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠺᠠᠳᠧᠮᠢ ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠃ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠩ ᠺᠠᠨᠵᠠᠰ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[1]ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠴᠢᠪᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[2] ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 2010 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2013 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠡᠩᠳᠠᠭ ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ 3 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠧᠷᠺᠯ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠧ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠬᠠᠷ ᠮᠠᠰᠰᠢᠮᠣ ᠪᠷᠦᠨᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠯᠭᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[3]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

2011 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠬᠠᠷ ᠢ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[4] 2012 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ2013 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠡᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ (ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ) ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃[5]

ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (MLS): 2010

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. "ᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠩ ᠺᠠᠨᠵᠠᠰ-ᠰᠢᠲ᠋ᠢ VS. ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 4:0", soccerway.com, 27 ᠮᠠᠷᠲᠠ 2010 (ru) 
  2. "ᠳ᠋ᠢ ᠰᠢ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ VS. ᠴᠢᠸᠠᠰ США 3:2", soccerway.com, 30 ᠮᠠᠶ᠎ᠠ 2010 (ru) 
  3. ᠰᠧᠷᠺᠯ ᠪᠡᠷ ᠦᠭᠧ VS. ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠳᠦ 0:4. soccerway.com (2013-08-02). the original on 2013-09-15 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. "ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ VS. ᠺᠣᠯᠤᠮᠪᠤᠶ᠎ᠠ 0:2", soccerway.com, 3 ᠰᠧᠨᠲ᠋ᠶᠠᠪᠷᠢ 2011 (ru) 
  5. "ᠢᠰᠫᠠᠨᠢᠶ᠎ᠠ (ᠳᠣ᠋ 21) VS. ᠭᠣᠩ ᠳᠤᠷᠠᠰ (ᠳᠣ᠋ 21) 0:1", soccerway.com, 29 ᠢᠦᠯᠶᠠ 2012 (ru) 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ (КОНКАКАФ) ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ {{2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ}}

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ