ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ
Andy johnson fulham.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠨᠳᠡᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.70 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ8
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠯᠤᠲᠠᠨ ᠲᠠᠤᠨ
ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1997–2002ᠠᠩᠭᠯᠢᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢ83(8)
2002–2006ᠠᠩᠭᠯᠢᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠫᠠᠯᠠᠰ140(74)
2006–2008ᠠᠩᠭᠯᠢᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ61(17)
2008–ᠠᠩᠭᠯᠢᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ80(13)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2005–2007ᠠᠩᠭᠯᠢᠠᠩᠭᠯᠢ8(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 09:14, 2011 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27.
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Andrew Johnson, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠹᠦᠯᠦᠭᠡᠮ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠸᠷᠮᠢᠩᠬᠠᠮ ᠰᠢᠲ᠋ᠢᠺᠷᠢᠰᠲ᠋ᠠᠯ ᠫᠠᠯᠠᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠸᠧᠷᠲ᠋ᠣᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠡᠨᠳᠢ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Player Profile: Andrew Johnson. Premier League. 18 March 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠵᠣᠩᠰᠣᠨ»


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ