ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠤ ᠠᠪᠷᠧᠬᠡ ᠳᠦ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠳᠡᠷ ᠤ ᠠᠪᠷᠧᠬᠡ ᠳᠦ
ᠤ ᠠᠪᠷᠧᠬᠡ ᠳᠦ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ.
ᠤ ᠠᠪᠷᠧᠬᠡ ᠳᠦ ᠸᠠᠩᠬᠦᠤᠧᠷ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠲᠤ.
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1986 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 (1986-02-10) (33 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠᠯᠧᠢᠺ ᠫᠯᠢᠰ ᠲᠤ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.68

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ