ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠯᠲᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠪᠢᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ᠂ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ

ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 12 ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠡᠢ᠃ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠦᠷ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠳ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ-ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢᠨᠧᠫᠠᠯᠢᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭᠭᠧᠷᠮᠠᠨᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠣᠷᠣᠰᠪᠣᠯᠭᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠᠫᠣᠷᠲᠤᠭᠠᠯᠢᠹᠷᠠᠨᠼᠢᠭᠷᠧᠺᠠᠯᠪᠠᠨᠢᠤᠷᠳᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠥᠨ ᠮᠥᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠳ᠋, ᠬᠣᠷᠧᠽᠮ᠂ ᠸᠧᠳᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ