ᠡᠨᠡᠨᠷ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠡᠨᠷ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠨᠡᠨᠷ ᠷᠧᠮᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ ᠯᠠᠰᠲᠷᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1989 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 11 (1989-04-11) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷᠰᠠᠨ ᠯᠣᠷᠧᠨᠰᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.74
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠤᠭᠴᠢ/
ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠫᠠᠴᠢᠺᠠ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ14
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2008–2013ᠡᠮᠧᠯᠧᠺ131(27)
2014ᠫᠠᠴᠢᠺᠠ23(18)
2014-ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ0(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2012–ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ13(7)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25

ᠡᠨᠡᠨᠷ ᠷᠧᠮᠪᠧᠷᠲ᠋ᠣ ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ ᠯᠠᠰᠲᠷᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Enner Remberto Valencia Lastra, 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠠᠩ ᠯᠣᠷᠧᠨᠰᠣ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠧᠯᠧᠺ ᠲᠤ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠍ ᠳᠤ ᠳ᠋ᠧᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢᠣᠣ ᠺᠢᠲ᠋ᠣᠲᠣᠢ[1], ЛДУ ᠺᠢᠲ᠋ᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃[2] ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠦ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠸᠺᠰᠢᠺᠣᠡᠶᠢᠨ ᠫᠠᠴᠤᠤᠶᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ[3] ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠢᠬᠤ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ (2:1) ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠵᠠᠢ᠃[4]

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠍ ᠳᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠸᠧᠰᠲ ᠬᠡᠮ ᠶᠤᠨ ᠠᠲ᠋ᠧᠳ 12 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠃[5]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠺᠸᠠᠳᠣᠷ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠤ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠨᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ 2013 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ (2:2) ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠭᠣᠣᠯᠠᠳᠠᠪᠠ᠃

ᠸᠠᠯᠧᠨᠰᠢᠶᠠ 2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ E ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠸᠢᠰ (1:2)[6] ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠩᠳᠤᠤᠰ ᠤᠨ (2:1) ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠧᠯᠧᠺ

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ