ᠡᠨᠠᠷ ᠶᠠᠭᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠨᠠᠷ ᠶᠠᠭᠧᠷ
ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ: Unable to save thumbnail to destination
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠨᠠᠷ ᠶᠠᠭᠧᠷ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.78 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ16
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1994–2000ᠹᠯᠣᠷᠠ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2000ᠲᠧᠷᠧᠦ᠋ᠰ ᠫᠢᠷ ᠨᠤ25(0)
2001ᠹᠯᠣᠷᠠ1(0)
2001–2002ᠸᠠᠷᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠸᠠᠯᠭ᠎ᠠ34(1)
2003–2004ᠹᠯᠣᠷᠠ47(2)
2005–2006ᠲᠣᠷᠫᠡᠳᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ35(0)
2007–2009ᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ58(1)
2009–2010ᠠᠰᠺᠣᠯᠢ5(0)
2010–ᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ26(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002–ᠡᠰᠲᠠᠨ73(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13


ᠡᠨᠠᠷ ᠶᠠᠭᠧᠷ (ᠡᠰᠲᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ Enar Jääger, 1984 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 18 ᠍ ᠳᠦ ᠺᠣᠬᠢᠯᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠨᠢ ᠡᠰᠲᠠᠨᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠨᠣᠷᠪ ᠤᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠹᠯᠣᠷᠠ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠧᠷ ᠡᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠵᠢᠨᠳᠠ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠭᠣᠣᠯ
2010 ᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ I 26 0
2009–10 ᠠᠰᠺᠣᠯᠢ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ II 5 0
2009 ᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ I 16 0
2008 ᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ I 23 1
2007 ᠣᠯᠧᠰᠤᠩᠨ ᠨᠤᠷᠸᠸᠢ I 19 0
2006 ᠲᠣᠷᠫᠡᠳᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠣᠷᠣᠰ I 22 0
2005 ᠲᠣᠷᠫᠡᠳᠠ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ ᠣᠷᠣᠰ I 13 0
2004 ᠹᠯᠣᠷᠠ ᠡᠰᠲᠠᠨ I 25 1
2003 ᠹᠯᠣᠷᠠ ᠡᠰᠲᠠᠨ I 22 1
2002 ᠸᠠᠷᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠸᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠲᠠᠨ II 13 0
2001 ᠸᠠᠷᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠸᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠲᠠᠨ II 21 1
2001 ᠹᠯᠣᠷᠠ ᠡᠰᠲᠠᠨ I 1 0
2000 ᠲᠧᠷᠧᠦ᠋ᠰ ᠫᠢᠷ ᠨᠤ ᠡᠰᠲᠠᠨ II 25 0

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ