ᠡᠦᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠮᠧᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠡᠦᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠮᠧᠰ
Heurelho Gomes.jpg
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠡᠦᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠ ᠰᠢᠯᠪᠠ ᠭᠣᠮᠧᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.91 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠩᠭᠯᠢᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ1
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2001–2004ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠺᠷᠦᠽᠧᠢᠷᠣ59(0)
2004–2008ᠨᠢᠳᠧᠷᠯᠠᠨᠲПСВ ᠡᠢᠨᠲᠤᠬᠣᠸᠧᠨ128(0)
2008–ᠠᠩᠭᠯᠢᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ95(0)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2003–2004ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠪᠷᠠᠽᠢᠯ
(23 ᠍ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠨᠠᠰᠤ)
13(0)
2006–ᠪᠷᠠᠽᠢᠯᠪᠷᠠᠽᠢᠯ6(0)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 10:26, 2011 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2010 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7


ᠡᠦᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠ ᠰᠢᠯᠪᠠ ᠭᠣᠮᠧᠰ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Heurelho da Silva Gomes, 1981 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠦᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠮᠧᠰ (ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ Heurelho Gomes) ᠨᠢ ᠪᠷᠠᠽᠢᠯ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠍ ᠤᠨ ПСВ ᠡᠢᠨᠲᠤᠬᠣᠸᠧᠨ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠣᠮᠧᠰ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠴᠧᠯᠰᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ᠃

2007-08 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠬᠣᠲᠠᠰᠫᠦ᠋ᠷ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠸᠠᠩᠳᠧ ᠷᠠᠮᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ПСВ ᠡᠢᠨᠲᠤᠬᠣᠸᠧᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠠᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ[2] 7.8 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠹᠦᠨᠲ ᠰᠲ᠋ᠧᠷᠯᠢᠨ ᠢᠡᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃[3] ᠲᠣᠳᠲ᠋ᠧᠨᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠰᠧᠭᠤᠩᠳᠠ ᠪ ᠦᠨ ᠳᠧᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠢ 4–2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠭᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠣᠮᠧᠰ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠮᠠᠭᠠᠴᠢ 2009-10 ᠣᠨ ᠤ ᠫᠷᠧᠮᠢᠶᠧᠷ ᠯᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠺᠠᠷᠯᠠ ᠺᠦ᠋ᠳᠢᠴᠢᠨᠢᠭᠡᠶᠢᠨ ᠤᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃[4]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Premier League Player Profile. Premier League. 5 April 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. "Gomes deal agreed", Tottenham Hotspur F.C., tottenhamhotspur.com, 27 June 2008. 27 June 2008 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  3. Jacob, Gary. "Tottenham pay £7m for Brazil goalkeeper Heurelho Gomes", Times., London: www.times online.co.uk, 27 June 2008. 14 February 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 
  4. Sam Lyon. "Hull 1 – 5 Tottenham", BBC Sport, 19 August 2009. 22 August 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠭᠮᠧᠳᠢᠶᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ:
«ᠡᠦᠷᠧᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠣᠮᠧᠰ»

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ