ᠠ ᠶᠢᠮ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠ ᠶᠢᠮ᠎ᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1988 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 (1988-12-28) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠬᠣᠲᠠ
ᠶᠠᠰᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ (ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ)
ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨᠵᠦᠵᠦᠭᠡᠴᠢᠨ
ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ
ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯᠫᠣᠫ᠂ ᠷᠢᠨᠲ᠋ᠮ ᠳᠦ ᠪᠡᠯ ᠳᠽ
ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ2007 ᠣᠨ — ᠣᠳᠣ
ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ«B Production» (ᠪᠢ ᠫᠷᠣᠳᠢᠶᠠᠺᠰᠨ)

ᠠ ᠶᠢᠮ᠎ᠠᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠫᠣᠫ᠂ ᠷᠢᠨᠲ᠋ᠮ ᠳᠦ ᠪᠡᠯ ᠳᠽ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ.

ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣᠮᠣᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • 2008 — «Monday morning» (ᠳᠠᠸᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ)

ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ
  • 2008 — «Lonely night» (ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠥᠨᠢ)
  • 2009 — «ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ ᠠ» ᠺᠢᠨᠣᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ
  • 2010 — «ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢ»
ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯ

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠ ᠶᠢᠮ᠎ᠠ&oldid=416051》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ