ᠠᠾᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠾᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 200 ᠣᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠮ᠃

ᠠᠾᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ (ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠬᠡᠯᠡ:Achaean League; ᠭᠷᠧᠺ ᠬᠡᠯᠡ:Ἀχαϊκὴ Συμμαχία ᠡᠰᠡᠪᠡᠯ Ἀχαϊκὴ Συμπολιτεία) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ III ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠷᠧᠺᠡᠶᠢᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠫᠧᠯᠣᠫᠣᠨᠧᠰ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠾᠧᠢᠴᠤᠳ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠪᠰᠡᠯ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠤ 12 ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮᠴᠢᠳᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ IV ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠠᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷ ᠍ ᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 280 ᠣᠨ ᠳᠤ 10 ᠬᠣᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠠᠾᠧᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠣᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠺᠧᠳᠠᠨ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋, ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠷᠤᠮᠠᠲᠣᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 146 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠷᠣᠮᠣᠴᠤᠳ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ