ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ (ᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ) ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳaᠮ ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ (OCA) ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠯᠠ 《ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠥᠷᠢᠳᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠤᠯᠢᠩ ᠢᠪᠢᠯᠢᠷᠠᠳᠺᠠᠪᠠᠳᠢᠰᠧᠫᠠᠺ ᠲᠠᠺᠷᠠᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠳ ᠴᠤ ᠪᠤᠢ᠃

OCA ᠍ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ 1951 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨᠳ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ 1986 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ ᠬᠣᠲᠣᠩ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ᠃ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ᠂ 2 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠰᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠭ᠌ᠰᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠡᠴᠡ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ᠃
ᠳ᠃ᠳ᠃ Oᠨ Cᠠᠷᠤ ᠡᠳᠦᠷ Xᠣᠲᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠳ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ
1 1951 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 - 11 ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ Flag of India.svg ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 11 489 6
2 1954 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 - 9 ᠮᠠᠨᠢᠯ Flag of the Philippines.svg ᠹᠢᠯᠢᠫᠫᠢᠨ 18 970 8
3 1958 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 - 1 ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 20 1820 13
4 1962 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 - 4 ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ Flag of Indonesia.svg ᠢᠨᠳᠦ᠋ᠨᠢᠱᠢᠶ ᠠ 17 1460 14
5 1966 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 - 20 ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ 18 1945 14
6 1970 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 - 20 ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ 18 2400 13
7 1974 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 - 15 ᠲᠧᠭᠧᠷᠠᠨ ᠢᠷᠡᠨ ᠢᠷᠡᠨ 25 3010 16
8 1978 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 - 20 ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ 27 3842 19
9 1982 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 - 4 ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ Flag of India.svg ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ 33 3411 20
10 1986 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 - 5 ᠰᠤᠤᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 27 4839 25
11 1990 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 - 7 ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 37 6122 27
12 1994 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2 - 16 ᠬᠢᠷᠣᠰᠢᠮᠠ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ 43 6828 34
13 1998 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 - 20 ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ Flag of Thailand.svg ᠲᠠᠶᠢᠯᠠᠨᠳ᠋ 41 6554 36
14 2002 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 - 14 ᠫᠤᠶᠢᠰᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ 44 7711 38
15 2006 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 - 15 ᠳᠣᠬᠣ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠷ 45 9520 39
16 2010 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 - 27 ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ 45 9704 42
17 2014 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 - 4 ᠢᠩᠴᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠯᠣᠩᠭᠣᠰ - - -

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ 1951 | ᠮᠠᠨᠢᠯ 1954 | ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 1958 | ᠵᠠᠺᠠᠷᠲ᠋ᠠ 1962 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1966 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1970 | ᠲᠧᠺᠧᠷᠠᠨ 1974 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1978 | ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠳ᠋ᠧᠯᠢ 1982 | ᠰᠤᠤᠯ 1986 | ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 1990 | ᠬᠢᠷᠣᠰᠢᠮᠠ 1994 | ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 1998 | ᠪᠦᠰᠤᠨ 2002 | ᠳᠣᠬᠣ 2006 | ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ 2010 | ᠢᠩᠴᠢᠨ 2014 | 2019

ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ 1986 | ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ 1990 | ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ 1996 | ᠺᠠᠨᠸᠣᠨ 1999 | ᠠᠣᠮᠣᠷᠢ 2003 | ᠴᠢᠨᠴᠤᠨᠢ 2007 | ᠠᠰᠲᠠᠨ᠎ᠠ - ᠠᠯᠮᠠᠲ ᠤ 2011| ᠰᠠᠫᠫᠷᠣ᠋ - ᠣᠪᠢᠭᠢᠷᠣ 2017

ᠠᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠪᠠᠩᠺᠦᠪ 2005 | ᠤᠤᠮᠸᠨᠨ 2007 | ᠬᠠᠨᠨᠠᠢ 2009 | ᠳᠣᠬᠣ 2011 (ᠴᠤᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ)

ᠪᠥᠰᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ | ᠲᠥᠪ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ