ᠠᠺᠲᠥᠪᠧ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ

ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ

ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠠᠰᠠᠭ (БНХасУ)
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ᠮᠤᠵᠢ) ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ 70 км²
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ (2012) 372,506 ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 5308 ᠬᠦᠮᠦᠨ/км²
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (68.7%)
ᠣᠷᠣᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (19.6%)
ᠦᠺᠷᠠᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ (5.6%)
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ
1869 ᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠰᠴᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
1880 ᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ (ГЦ+5)
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ +7 7132
ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ akimataktobe.kz

ᠠᠺᠲᠥᠪᠧ (ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ «ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠪᠣ» ᠭᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠠқᠲᠥᠪᠧ; ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠶᠦ᠋ᠪᠢᠨᠰᠺ, ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠺᠲ᠋ᠣᠪᠧ; ᠠᠩᠭᠯᠢ ᠪᠠᠷ Aktobe; ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠯᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠳᠠᠪᠠ) — ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠺᠲᠥᠪᠧ ᠮᠤᠵᠢᠡᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠤ᠂ 37 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠲᠠ.

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠺᠲᠥᠪᠧ&oldid=418882》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ