ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠩᠨ
ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠶᠢᠨ: ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
Battle of Actium-ru.svg
ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ
ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 31 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2.
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ᠂ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ
ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠣᠺᠲ᠋ᠠᠪᠢᠶᠠᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠴᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ
ᠣᠺᠲ᠋ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠶᠸᠵᠠᠫᠲ ᠮᠠᠷᠺ ᠠᠩᠲᠣᠨᠢᠭ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢ ᠳᠦ
ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ
ᠮᠠᠷᠺᠦ᠋ᠰ ᠠᠭᠷᠢᠫᠫᠠ ᠮᠠᠷᠺ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ
ᠺᠯᠶᠣᠫᠠᠲᠷᠠ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦ
250 ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
16,000 ᠴᠡᠷᠢᠭ 3,000 ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ᠃
290 ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣᠬᠠᠨ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
30-50 ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠ
20,000 ᠴᠡᠷᠢᠭ
2,000 ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ
ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ
2500 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 5000 ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ 200 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠥᠯᠥᠭ ᠥᠩᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢᠪᠵᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ

ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ (ᠭᠷᠧᠺ ᠶᠢᠡᠷ Ναυμαχία του Ακτίου ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠶᠢᠡᠷ Bellum Actiarum) (ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 31 ᠣᠨ) ᠨᠢ ᠣᠺᠲ᠋ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ (ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠪᠭᠦ᠋ᠰ ᠲᠦ), ᠮᠠᠷᠺ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠭᠷᠧᠺ ᠦᠨ ᠠᠺᠠᠷᠨᠠᠨᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 500 ᠬᠥᠯᠥᠭ᠂ 70,000 ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠢᠣᠨᠢ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠩᠪᠷᠠᠺ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨᠭᠡᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠠᠺᠲ᠋ᠢᠦᠶᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ 400 ᠬᠥᠯᠥᠭ᠂ 80,000 ᠶᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠣᠺᠲ᠋ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠬᠣᠶᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠰᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠠᠨ᠋ᠲᠦᠩ ᠦᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠺᠯᠶᠣᠫᠠᠲᠷᠠᠭᠡᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠺᠲ᠋ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠷᠤ ᠲᠡᠩᠭᠢᠰ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠨ᠋ᠲᠦᠩ ᠦᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠹᠯᠣᠲᠠᠳ ᠺᠯᠶᠣᠫᠠᠲᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠪᠠᠭᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠺᠯᠶᠣᠫᠠᠲᠷᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠨᠲ᠋ᠣᠨᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠬᠥᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠲᠤᠯᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠢ ᠣᠷᠬᠢᠨ ᠣᠳᠴᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠷᠯᠣᠲ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠥᠭᠴᠦ᠂ ᠠᠷᠮᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠣᠺᠲ᠋ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦᠳ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ