ᠠᠺᠰᠧᠯ ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠺᠰᠧᠯ ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ
Axel Witsel Belgium.jpg
ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ2011 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠺᠰᠧᠯ ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1989 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 (1989-01-12) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠪᠧᠯᠬᠢᠯᠧᠵ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.86 ᠮ[1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠽᠧᠨᠢᠲ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ28
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
2004–2006ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠲᠤ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2006–2011ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠲᠤ148(34)
2011–2012ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ32(1)
2012–ᠽᠧᠨᠢᠲ49(8)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2004ᠪᠧᠯᠬᠢ (15-)1(0)
2005ᠪᠧᠯᠬᠢ (16-)2(0)
2005–2006ᠪᠧᠯᠬᠢ (17-)19(0)
2006–2007ᠪᠧᠯᠬᠢ (18-)5(0)
2006ᠪᠧᠯᠬᠢ (19-)3(0)
2007–2009ᠪᠧᠯᠬᠢ (21-)10(0)
2008–ᠪᠧᠯᠬᠢ45(5)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠠᠺᠰᠧᠯ ᠲᠣᠮᠠᠰ ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ (ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠠᠷ Axel Thomas Witsel, 1989 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠧᠵ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠪᠧᠯᠬᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ ᠬᠠᠶᠠᠬᠠᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠲᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ 2006 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ ᠮᠠᠷᠤᠨ ᠹᠧᠯᠯᠠᠶᠢᠨᠢᠲᠠᠢ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠨᠳᠧᠷᠯᠧᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠠᠷᠠᠴᠠᠨ ᠸᠠᠰᠡᠯᠧᠦᠢᠰᠺ ᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[2][3]

ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠᠳ

ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠤᠭᠠᠯᠡᠶᠢᠨ ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ ᠲᠠᠢ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 13 ᠍ ᠳᠦ 40 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠶᠢ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠭᠡᠷᠡᠯᠡᠨ[4] ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 24 ᠍ ᠳᠤ ᠲᠸᠧᠨᠲ᠋ᠧᠭ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣᠴᠣᠳ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠨ ᠳᠤ 3–1 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃[5]

ᠽᠧᠨᠢᠲ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ 2012 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠍ ᠳᠤ ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ ᠣᠷᠣᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠽᠧᠨᠢᠲ ᠲᠦ 40 ᠰᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠵᠠᠷᠤᠪᠠ᠃[6][7] ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠫᠠᠷᠲ᠋ᠠᠺ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ ᠳᠤᠪᠯᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠽᠧᠨᠢᠲ 4-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠪᠠ᠃[8]

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠰᠧᠯ ᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠍ ᠳᠦ ᠮᠠᠷᠣᠺᠺᠣ ᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠳᠠᠷ ᠲᠤ
ᠪᠧᠨ᠋ᠹᠢᠺᠠ
ᠽᠧᠨᠢᠲ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ
  • ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ: 2008
  • ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ: 2007/2008

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. http://www.standard.be/fr/c_joueurs_saison.php?id=644
  2. Witsel breekt been van Wasilewski in tackle. Sporza. 31 August 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Dead link
  3. Anderlecht-Standard faute d'Axel Witsel sur Wasilewski. YouTube. 31 August 2009 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Benfica sign Witsel. ESPNFC (14 July 2011).
  5. Witsel delivers as Benfica oust Twente. UEFA (24 August 2011).
  6. Zenit signs Witsel
  7. CMVM
  8. Spartak Moscow 2 - 4 Zenit St Petersburg. ESPNFC (30 November 2012).

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠧᠯ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ