ᠠᠺᠢᠬᠢᠲᠠ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠺᠢᠬᠢᠲᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
TennoTanjobiM1085 tenno detail.jpg
ᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠯ 1989 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 – ᠣᠳᠣ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ 1990 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 12
ᠶᠠᠫᠣᠨ 明仁 今上天皇
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ 1933 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠶᠠᠫᠣᠨᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ ᠬᠣᠲᠠ
ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠣᠣᠸᠠ
ᠤᠳᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷᠤᠬᠢᠲᠠ
ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠮᠡᠴᠢᠺᠣ ᠱᠣᠳᠠ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠮ ᠨᠠᠷᠤᠬᠢᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠬᠢᠷᠣ
ᠹᠦᠮᠡᠬᠢᠲᠠ᠂ ᠬᠠᠨᠬᠦᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ
ᠺᠥᠷᠣᠳᠠ ᠰᠠᠶᠠᠺᠣ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠢᠮᠠᠲ᠋ᠣ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠺᠢᠮᠢ ᠭᠠ ᠶᠣ
ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠢᠷᠣᠬᠢᠲᠠ
ᠡᠬᠡ ᠺᠣᠵᠦᠩ ᠬᠠᠲᠤᠨ

ᠠᠺᠢᠬᠢᠲᠠ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠢᠡᠷ 明仁, 1933 ᠣᠨ ᠤ 12 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 ᠍ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) ᠶᠠᠫᠣᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ (ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠶᠢᠡᠷ 天皇) ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠳᠡᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ 125 ᠳᠠᠬᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ 1989 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ 20 ᠍ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠢᠬᠢᠲᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠣᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠣᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠮᠥᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: Emperor Akihito

ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠱᠣᠣᠸᠠ
ᠶᠠᠫᠣᠨᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
{{{on}}}
ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ
ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠺᠢᠬᠢᠲᠠ&oldid=391283》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ