ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
— «ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ» ᠭᠡᠳ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠪᠠ —
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ
ᠳᠠᠷᠢ ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ جمهوری اسلامی افغانستان →
Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afġānestān
ᠫᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ د افغانستان اسلامي جمهوریت →
Da Afġānistān Islāmī Jomhoriyat
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠫᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ Millī Surūd → «ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ»

ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
ᠺᠠᠪᠤᠯ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠫᠠᠰᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠳᠠᠷᠢ ᠫᠧᠷᠰ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2004 ᠤᠨ)
42% - ᠫᠠᠰᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
27% - ᠲᠠᠵᠢᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
  9% - ᠬᠠᠵᠠᠷᠠ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
  9% - ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ
  4% - ᠠᠶᠢᠮᠠᠺ ᠶᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
10% - ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ (ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠢᠬᠤᠨ)
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ᠂
ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ
ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠢ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠳ ᠺᠠᠷᠵᠠᠢ
 -  ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠬᠠᠮ ᠳᠤ ᠹᠠᠬᠢᠮ
 -  ᠳᠡᠳ᠋ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠺᠠᠷᠢᠮ ᠬᠠᠯᠢᠯᠢ
ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ «ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ»
 -  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ «ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ»
 -  ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠣ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ «ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ»
ᠲᠡᠦᠬᠡ
 -  1747 ᠣᠨ ᠳᠤᠷᠠᠷᠠᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ 
 -  1919-08-19 ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ)ᠠᠰ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 647,500 km2 (41)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2011) 29,835,392 (42)
 -  ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ (1979) 15.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ[1] 
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 43.5 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $30.012 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $966[2] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $17.885 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[2] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $575[2] 
Gini (2008) 29[3] (ᠪᠠᠭ᠎ᠠ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2011) 0.398[4] (ᠮᠠᠭᠤ) (172)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢ (AFN)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ GMT+4:30
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .af
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +93

ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠹᠭᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ), ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ (ᠫᠧᠷᠰ ᠢᠶᠡᠷ افغانستان‎; ᠫᠤᠱᠲᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ Afġānistān‎, ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ « ᠍ ᠰᠲ᠋ᠠᠨ» ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ «ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ» ᠨᠢ ᠫᠤᠱᠲᠤᠩ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ), ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠪᠠᠯ ᠢᠰᠯᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠤ ИБНАУ) ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠲᠥᠪᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠣᠷᠣᠨ᠂ 1946 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠍ ᠳᠦ ᠡᠯᠰᠡᠭᠰᠡᠨ 29 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠶᠤᠮ᠃

ᠣᠷᠣᠰᠢᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠣᠳᠣ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ-ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ-ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ᠂ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡᠡᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡᠲᠥᠪᠥᠷᠥᠨ᠎ᠡ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠯᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠺᠧᠳᠣᠨ ᠤ ᠠᠯᠧᠺᠰᠠᠨᠳᠠᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠯᠳᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡᠲᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠡᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠲᠡᠦᠬᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ XVIII ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 1747 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠬᠠᠮᠧᠳ ᠰᠢᠬ᠎ᠠ ᠳᠤᠷᠠᠷᠠᠨᠢ ᠳᠤᠷᠷᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠺᠠᠪᠤᠯ ᠷᠤ ᠨᠡᠭᠦᠯᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠡᠬᠡᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃ 19 ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨᠲᠦ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ "ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠮ" ᠍ ᠳᠦ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ 1919 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠩᠭᠯᠢ-ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠶᠢᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠷᠢᠲ᠋ᠠᠨ(ᠠᠩᠭᠯᠢ) ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃

1970 ᠍ ᠊ᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠶᠡᠰ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ 1979 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ 2001 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠯᠢᠪᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭᠯᠠᠯ ᠢ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠦᠳ ᠲᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠴᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 2001 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠨ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯ ᠠᠶᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ (International Security Assistance Force, ISAF) ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠬᠠᠮᠢᠳ ᠺᠠᠷᠵᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠴᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ North Atlantic Treaty Organization ᠍ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 2005 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠵᠢᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ ᠳ᠋ᠣᠯᠯᠠᠷ ᠣᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠹᠬᠠᠨᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ 34 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (ولايت᠂ «ᠸᠢᠯᠠᠶ᠋ᠢ ᠳᠤ») ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 19 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ км² ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 90 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[5] ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ 398 ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ (ولسوالۍ, «ᠸᠣᠯᠤᠰᠪᠠᠯᠧᠢ») ᠍ ᠲᠠᠢ᠃

ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠺᠠᠪᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠢ-ᠱᠠᠷᠢᠪ
ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠧᠷᠠᠲ
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ [ᠡᠷᠭᠦᠯᠲᠡᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ] ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ
1 ᠺᠠᠪᠤᠯ [ᠺᠠᠪᠤᠯ] 3,289,000 [6]
2 ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠬᠢ ᠪᠠᠷ [ᠺᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ] ᠺᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠷ 491,500 [7]
3 ᠬᠧᠷᠠᠲ [ᠬᠧᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ] ᠭᠧᠷᠠᠲ 436,300 [8]
4 ᠮᠠᠵᠠᠷ ᠢ-ᠱᠠᠷᠢᠪ [ᠮᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠢ ᠱᠠᠷᠢᠹ] 368,100 [9]
5 ᠺᠦᠶᠢᠨᠳᠦ᠋ᠽ [ᠺᠤᠨᠳᠤᠤᠵᠠ] 304,600 [10]
6 ᠲᠠᠯᠤᠤᠶᠢᠨ [ᠲᠠᠯᠤᠤᠶᠢ ᠪᠠᠨ] 219,000 [11]
7 ᠵᠧᠯᠯᠠᠪ ᠲᠤ [ᠵᠧᠯᠠᠯ ᠠᠪᠠᠭᠠᠳ] ᠵᠢᠯᠠᠯᠠᠪ ᠲᠤ 206,500 [12]
8 ᠫᠦ᠋ᠯ-ᠬᠤᠮᠠᠷᠢ [ᠫᠤᠤᠯᠢ ᠬᠤᠮᠠᠷᠤᠢ] 203,600 [13]
9 ᠴᠢᠷᠢᠺᠠᠷ 171,200 [14]
10 ᠱᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ 161,700 [15]
11 ᠭᠠᠵᠠᠨᠢ 157,600 [16]
12 ᠰᠠᠷᠢ-ᠫᠦᠯᠢ 150,700 [17]

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

Commons
Викимедиа дуу дүрсний сан: أفغانستان

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ