ᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠮᠠᠽᠣᠪ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰᠦᠽᠡᠪᠸᠺᠢᠰᠲᠠᠨ (БНУзбУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠲᠠᠶᠢᠮᠠᠽᠣᠪ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠪᠣᠷᠢᠰᠣᠪᠢᠴ ᠲᠠᠶᠢᠮᠠᠽᠣᠪ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1979 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 20 (1979-06-20) (40 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ
ᠠᠷᠤ ᠣᠰᠧᠲᠡᠶᠢᠨ ᠨᠣᠭᠢᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠢᠳᠡᠨᠢ 2000 120 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠹᠢᠨ 2004 120 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ 2008 120 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012 130 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠰᠣᠹᠢ 2001 130 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠶᠤ-ᠢᠣᠷᠺ 2003 130 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠭᠤᠸᠠᠩᠵᠸᠦ 2006 130 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠠᠺᠦ᠋ 2007 130 ᠺᠭ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 2010 130 ᠺᠭ
</th></tr>

</table>