ᠠᠷ ᠲᠤᠷᠣ ᠸᠢᠳᠠᠯ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷ ᠲᠤᠷᠣ ᠸᠢᠳᠠᠯ
Arturo Vidal (Juventus).jpg
ᠸᠢᠳᠠᠯ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠲᠤ᠂ 2012 ᠣᠨ᠃
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠷ ᠲᠤᠷᠣ ᠡᠷᠰᠮᠠ ᠸᠢᠳᠠᠯ ᠫᠠᠷᠳᠠ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 (1987-05-22) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠢᠯᠢᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠶᠣ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.80 ᠮ (5 ᠹᠦᠲ 11 ᠢᠨᠴᠢ)
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ23
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
ᠮᠧᠯᠲ᠋ᠫᠢᠯᠯᠠ
ᠺᠣᠯᠣ-ᠺᠣᠯᠣ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2005–2007ᠺᠣᠯᠣ-ᠺᠣᠯᠣ36(2)
2007–2011ᠪᠠᠢᠧᠷ 04117(15)
2011–ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ95(28)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2006–2007ᠴᠢᠯᠢ (20-)14(8)
2007–ᠴᠢᠯᠢ54(8)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10

ᠠᠷ ᠲᠤᠷᠣ ᠡᠷᠰᠮᠠ ᠸᠢᠳᠠᠯ ᠫᠠᠷᠳᠠ (ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠷ Arturo Erasmo Vidal Pardo, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 22 ᠍ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠠᠶᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠴᠢᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠸᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨᠲᠠ᠃

ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ 20102011 ᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠸᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠧᠷ 04 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 10.5 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠭᠡᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠲᠡᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠩᠨᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃[1]

2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 2014 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠺᠣᠯᠣ-ᠺᠣᠯᠣ

ᠪᠠᠢᠧᠷ

ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ
ᠴᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ

ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  • ᠰᠧᠷᠢ᠎ᠠ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (2): 2011, 2012
  • ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2012/13
  • ᠶᠸᠧᠩᠲᠤᠰ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ (1): 2012/13

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Vidal in, Melo out at Juventus. uefa.com (22 July 2011). 29 September 2012 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2010 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠯᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2011 ᠣᠨ ᠤ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠮᠣ ᠳᠤ ᠴᠢᠯᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2014 ᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠴᠢᠯᠢᠢᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ