ᠠᠷᠲᠠ ᠲᠤᠷᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠲᠠ ᠲᠤᠷᠠᠨ
Arda Turan - 01.jpg
ᠠᠷᠲᠠ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳᠠᠳᠠ (2013)
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠷᠲᠠ ᠲᠤᠷᠠᠨ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠣᠩᠨᠠᠭ᠎ᠠ1987 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 (1987-01-30) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠲᠦᠷᠺᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.77 [1]
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ10
ᠥᠰᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭ
1997–2000ᠠᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨᠲ᠋ᠧᠫᠰᠢ ᠮᠠᠺᠧᠯᠰᠫᠣᠷ
2000–2005ᠭᠠᠯᠲᠠᠰᠠᠷᠠᠢ
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
2005–2011ᠭᠠᠯᠲᠠᠰᠠᠷᠠᠢ127(29)
2006ᠮᠠᠨᠢᠰᠠᠰᠫᠣᠷ
(ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ)
15(2)
2011–ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ95(11)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
2002ᠲᠦᠷᠺ (16-)10(2)
2003–2004ᠲᠦᠷᠺ (17-)30(3)
2003–2005ᠲᠦᠷᠺ (18-)11(2)
2004–2006ᠲᠦᠷᠺ (19-)18(6)
2005ᠲᠦᠷᠺ (20-)2(0)
2006ᠲᠦᠷᠺ (21-)2(0)
2006–ᠲᠦᠷᠺ72(14)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17.

† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).

‡ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ: 2014 ᠣᠨ ᠤ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 5

ᠠᠷᠲᠠ ᠲᠤᠷᠠᠨ (ᠲᠦᠷᠺ ᠪᠡᠷ Arda Turan, 1987 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠰᠲᠠᠨᠪᠤᠯ ᠬᠣᠲᠠᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠲᠦᠷᠺᠡᠶᠢᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠣᠭᠯᠠᠳᠠᠭ᠃

ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠯᠲᠠᠰᠠᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ 194 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ 45 ᠭᠣᠣᠯ᠂ 77 ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠶᠢᠳᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠳᠠᠭ 2011 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠍ ᠳᠦ ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ[2] 12 ᠰᠠᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠯᠰᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃[3][4]

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠭᠠᠯᠲᠠᠰᠠᠷᠠᠢ
ᠠᠲᠯᠧᠲ᠋ᠢᠭᠣ ᠮᠠᠳᠷᠢᠳ
ᠲᠦᠷᠺ
ᠬᠤᠪᠢ ᠤᠨ
  • ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠰᠤᠫᠧᠷ ᠯᠢᠭ: 2008 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[5]
  • ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ: 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[6][7]
  • ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ: 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[8]
  • ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠯᠢᠭ: 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ[8]
  • ᠣᠯᠣᠩ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ 2009 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ[9]
  • ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠡᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭ

ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]


ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:2008 ᠣᠨ ᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠦᠷᠺ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ