ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠵᠢᠯᠹᠠᠯᠠᠺᠢᠩ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Armenia.svg ᠠᠷᠮᠧᠨ (БНАрмУ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠥᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠵᠢᠯᠹᠠᠯᠠᠺᠢᠩ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1987 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 (1987-05-08) (32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠯᠧᠨᠢᠨᠠᠺᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012 74 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ 2010 74 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ 2011 74 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠪᠤᠲᠠᠫᠧᠱᠲ 2013 74 ᠺᠭ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠱᠺᠧᠨᠲ 2014 75 ᠺᠭ
</th></tr>

</table>

ᠬᠥᠬᠡ ᠡᠮᠦᠰᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠰᠧᠨ
ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠯᠸᠣᠨᠢ ᠵᠢᠯᠹᠠᠯᠠᠺᠢᠩ (ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠢᠶᠠᠷ Արսեն Լևոնի Ջուլֆալակյան) — 1987 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠍ ᠳᠦ ᠯᠧᠨᠢᠨᠠᠺᠠᠨ (ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠭᠶᠤᠮᠷᠢ) ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 74 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠭᠥ (2012), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠍ ᠦ ᠠᠯᠲᠠ (2014), ᠮᠥᠩᠭᠥ (2010), ᠬᠦᠷᠡᠯ (2011, 2013)ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠪᠥᠬᠡ.