ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠭᠠᠯᠰᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">ᠣᠷᠣᠰᠣᠷᠣᠰ (ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ)</td><tr><th style="">ᠲᠠᠮᠢᠷ᠂ ᠰᠫᠣᠷᠲ</th><td class="" style="">ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋</td></tr><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠭᠠᠯᠰᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨ
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1989 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 (1989-02-19) (30 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤ ᠱᠠᠮᠰᠢᠳᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ
ᠨᠧᠷᠺᠢᠨ ᠺᠠᠷᠮᠢᠷᠬᠫᠶᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
Olympic rings with transparent rims.svg ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ
ᠠᠯᠲᠠ ᠯᠣᠨᠳᠣᠨ 2012 - 60 ᠺᠭ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠲᠣᠤᠺᠢᠣ᠋ 2010 - 60 ᠺᠭ
ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠪᠢᠯᠢᠰ 2009 - 60 ᠺᠭ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠲ᠋ᠠᠮᠪᠤᠯ 2011 - 60 ᠺᠭ
</th></tr>

</table>

ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠭᠠᠯᠰᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨ (ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠢᠶᠠᠷ Արսեն Գալստյան᠂ ᠣᠷᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠰᠧᠨ ᠵᠣᠷᠠᠸᠢᠴ ᠭᠠᠯᠰᠲ᠋ᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠪᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ Arsen Galstyan, 1989 ᠣᠨ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠍ ᠳᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ) — ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ 60 ᠺᠭ ᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2012), ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤ (2010), ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ (2009), ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠦ᠋ᠳᠣ᠋ᠴ.

ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]