ᠠᠷᠮᠧᠨ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ
Հայաստանի Հանրապետություն
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ:
ᠠᠷᠮ᠃ Մեր Հայրենիք
ᠮᠡᠷ ᠠᠶᠤᠷᠠᠨᠢᠺ, «ᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ»
ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ 
(ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠲᠠ)
Yerevan coa.gif ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ
ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠬᠡᠯᠡ
ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ 
(2002 ᠤᠨ)
97.9% - ᠠᠷᠮᠧᠨ
1.3% - ᠧᠽᠢᠳᠢ
0.5% - ᠣᠷᠣᠰ
0.3% - ᠪᠤᠰᠤᠳ
ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠰᠧᠷᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠴᠢᠶᠠᠨ
 -  ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠲᠢᠭᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠴᠢᠶᠠᠨ
ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠯ
 -  ᠶᠡᠷᠸᠠᠨᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 560 ᠣᠨ 
 -  ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 190 ᠣᠨ 
 -  ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ 1990 ᠣᠨ ᠤ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 23 
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ
 -  ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ 29,793 km2 (141)
 -  ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ (%) 4.71
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
 -  ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ (2010) 3,262,200 [1][2] (134)
 -  ᠨᠢᠭᠲᠠᠴᠠ ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭ 108.4 ᠬᠦᠮᠦᠨ/km2 
GDP (ХАЧТ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $16.858 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $5,110[3] 
GDP (ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ) 2010 ᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ
 -  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ $9.389 ᠲᠡᠷᠪᠤᠮ[3] 
 -  ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦ $6,846[3] 
Gini (2006) 37[4] (ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ
ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠢᠨᠳᠧᠺᠰ (2010) 0.695[5] (ᠰᠠᠶᠢᠨ) (76)
ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠳᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ (AMD)
ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠰᠡ +4
ᠳ᠋ᠦᠮᠠᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ .am
ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠢᠶ᠎ᠠ +374

ᠥᠪᠥᠷ ᠺᠠᠸᠬᠠᠰ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠮᠧᠨ (ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠪᠡᠷ Հայաստան Hayastan) ᠶᠤᠮ᠃ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ (ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠪᠡᠷ Հայաստանի Հանրապետություն Hayastani Hanrapetut’yun) ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠭ ᠨᠢ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠬᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠳᠣᠪᠠᠯ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠍ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃[6] ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨᠭᠦᠷᠦᠵᠢᠶ ᠠ᠂ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠰᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠬᠴ ᠤᠸᠠᠩᠲᠦᠷᠺᠢᠷᠡᠨᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠷᠠᠪᠠᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠢᠯᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃

ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤ 29,743 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ (ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ 141 ᠍ ᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠣᠮᠣ) ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠠᠷᠤᠭᠤᠴᠠ (4,095 ᠮ) ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠮ ᠨᠢ ᠳᠡᠪᠡᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠶᠢᠳᠡ (380 ᠮ)[7] ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠣᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠧᠸᠠᠩ (940 ᠺᠦᠸᠠᠳ᠋ ᠺᠢᠯᠣᠮᠧᠲ᠋ᠷ) ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠢ᠃

ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠪᠣᠯ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 19 ᠵᠠᠭᠤᠨᠢ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ 1918-1920 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠣᠭᠣᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ "ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ" ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠍ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠦ "ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠰᠣᠴᠢᠶᠠᠯᠢᠰᠲᠤ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ" ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠤᠲᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠥᠨᠥ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ 10 ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ (մարզ᠂ «ᠮᠠᠷᠠᠵᠠ»), ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ 1 ᠬᠣᠲᠠ (ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ) ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 2.8 ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ км² ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 21 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃[8] ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠳ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 915 ᠪᠠᠭ (ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ᠂ «ᠬᠠᠪᠠᠶᠤᠩᠺ») ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳ/ᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠮᠧᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ км² ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ
1 ᠠᠷᠤᠭᠤᠴᠠᠲᠠᠨ Արագածոտնի 2755 141,800
2 ᠠᠷᠠᠷᠠᠲ Արարատի 2003 279,200
3 ᠠᠷᠮᠠᠪᠢᠷ Արմավիրի 1241 284,500
4 ᠸᠠᠶᠣᠴᠵᠣᠷ Վայոց Ձորի 2406 55,800
5 ᠭᠧᠬᠠᠷᠺᠦᠶᠢᠨᠢᠺ Գեղարքունիքի 3655 241,600
6 ᠺᠣᠲ᠋ᠠᠶᠢᠺ Կոտայքի 2100 280,900
7 ᠯᠣᠷᠢ Լոռու 3791 281,600
8 ᠰᠠᠨᠢᠺ Սյունիքի 4505 152,800
9 ᠲᠠᠪᠤᠱ Տավուշի 3120 134,400
10 ᠰᠢᠷᠠᠺ Շիրակի 2679 281,500
11 ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ Երևան 227 1,119,000

ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠳᠡᠰ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ [9]
1 ᠶᠡᠷᠸᠠᠩ 1,245,700
2 ᠭᠶᠤᠮᠷᠢ 146,400
3 ᠸᠠᠩᠳᠵᠣᠷ 104,800
4 ᠸᠠᠭᠠᠷᠱᠠᠫᠠᠲ 57,300
5 ᠷᠠᠽᠠᠳᠠᠨ 52,900
6 ᠠᠪᠣᠸᠶᠠᠨ 46,000
7 ᠺᠠᠫᠠᠨ 45,500
8 ᠠᠷᠮᠠᠪᠢᠷ 33,600

ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

  1. Statistical Service of Armenia. World Economic Outlook Database, October 2009. IMF. 2 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  2. News.am. World Economic Outlook Database, October 2009. IMF. 1 January 2011 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Armenia. International Monetary Fund. 2010-04-12 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  4. Distribution of family income – Gini index. The World Factbook. CIA. 2009-09-01 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  5. Human Development Report 2010. United Nations (2010). 5 November 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃
  6. Armenia may be considered to be in Asia and/or Europe. The UN classification of world regions places Armenia in Western Asia; the CIA World Factbook Armenia. The World Factbook. CIA. the original on 10 October 2010 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ Armenia. National Geographic. and Armenia. Encyclopædia Britannica. also place Armenia in Asia. Conversely, some sources place Armenia in Europe such as Oxford Reference Online Homepage. Oxford Reference Online. 2 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ and Europe. Worldatlas. the original on 15 August 2010 ᠍ ᠰ ᠠᠷᠬᠢᠸᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ 2 September 2010 ᠍ ᠳᠦ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ:Verify credibility
  7. TravelClub :: ᠫᠷᠢᠷᠣᠳᠠ ᠢ ᠺᠯᠢᠮᠠᠲ ᠠᠷᠮᠧᠨᠢ᠂ ᠭᠧᠣᠭᠷᠠᠹᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠭᠣᠷ ᠤ᠂ ᠳᠣᠯᠢᠨ ᠤ᠂ ᠤᠱᠧᠯᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠷᠧᠺᠢ ᠢ ᠣᠽᠧᠷᠠ
  8. ᠨᠠᠼᠢᠣᠨᠠᠯᠢᠨᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠢᠰᠲ᠋ᠢᠴᠧᠰᠺᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠯᠤᠵᠪᠠ ᠷᠧᠰᠫᠦᠪᠯᠢᠺᠢ ᠠᠷᠮᠧᠨᠢᠶ᠎ᠠ The World Factbook. Central Intelligence Agency (CIA). Retrieved 2012-12-14
  9. World Gazetteer online
http://wiki.uhaan.com/index.php?title=ᠠᠷᠮᠧᠨ&oldid=431602》 ᠍  ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ