ᠠᠷᠮᠢᠨ ᠴᠣᠭᠣᠭᠧᠯᠧᠷ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
<td class="" style="">Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ</td><tr><th colspan="2" style="text-align:center; background:
  1. B0C4DE;">
ᠠᠷᠮᠢᠨ ᠴᠣᠭᠣᠭᠧᠯᠧᠷ
2005 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
2005 ᠣᠨ ᠳᠤ᠃
ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ1974 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 (1974-01-04) (45 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ)
ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢᠮᠧᠷᠢᠨᠠ
ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠣᠷᠣᠨ </div>
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠴᠢᠷᠭ᠎ᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ
Flag of Italy.svg ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ
ᠡᠪᠦᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠯᠲᠠ-ᠯᠠᠢᠺ 2002 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠠᠯᠲᠠ ᠲᠤᠷᠢᠨ 2006 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠨᠠᠭᠠᠨᠤᠤ᠋ 1998 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠯᠢᠯᠯᠧᠬᠠᠮᠮᠧᠷ 1994 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠸᠠᠩᠺᠦᠪᠠᠶᠡᠷ 2010 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠰᠣᠴᠢ 2014 ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ

</div></th></tr> </table> ᠠᠷᠮᠢᠨ ᠴᠣᠭᠣᠭᠧᠯᠧᠷ (ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠷ Armin Zöggeler, 1974 ᠣᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 4 ᠍ ᠳᠤ ᠮᠧᠷᠢᠨᠠ ᠬᠣᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ) — ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠱᠣᠢ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠳᠦ 2002 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2006 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ 1998 ᠣᠨ ᠤ ᠮᠥᠩᠭᠥ᠂ 1994, 2010 ᠪᠣᠯᠤᠨ 2014 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ (1995, 1999, 2001, 2003, 2005, 2011) ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ᠃

2014 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠍ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠍ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 1991 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠫᠣᠷᠲ ᠍ ᠤᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠭᠱᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠵᠣᠳᠣᠭ ᠲᠠᠶᠢᠯᠬᠤ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃[1]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠤ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]