ᠠᠷᠮᠢᠨᠠᠰ ᠨᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸᠠᠰ

ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠢ — ᠸᠢᠺᠢᠫᠧᠳᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ
ᠬᠠᠷᠠᠶᠢᠬᠤ: ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ, ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ
ᠠᠷᠮᠢᠨᠠᠰ ᠨᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸᠠᠰ
ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡᠠᠷᠮᠢᠨᠠᠰ ᠠᠨᠳᠠᠷᠸᠢᠴ ᠨᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸᠠᠰ
ᠥᠨᠳᠥᠷ1.75 ᠮ
ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠯᠳᠣᠪᠲᠣᠯᠬᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ
ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠪᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠵᠢᠳᠠᠢ (ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ*
ᠣᠨᠪᠠᠭᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ (ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ)
1983-1990ᠵᠠᠯᠬᠢᠷᠢᠰ ᠸᠢᠯᠢᠨᠶᠰ155(51)
1990ᠯᠣᠺᠣᠮᠣᠲ᠋ᠢᠸ ᠮᠣᠰᠺᠸᠠ14(2)
1990-1996ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠢ ᠸᠸᠨᠠ115(32)
1996-1998ᠠᠳᠮᠢᠷᠠ ᠸᠠᠺᠧᠷ ᠮᠶᠣᠳᠠᠯᠢᠩ ᠢ50(9)
1998-1999ᠰᠠᠨᠺᠲ-ᠫᠶ᠋ᠢᠯᠲ᠋ᠧᠨ??(?)
1999-2000ᠠᠳᠮᠢᠷᠠ ᠸᠠᠺᠧᠷ ᠮᠶᠣᠳᠠᠯᠢᠩ ᠢ20(4)
2000-2001ᠬᠤᠨᠳᠠᠰᠬᠠᠶᠢᠮ??(??)
2001-2003ᠸᠢᠧᠨᠧᠷ11(0)
2003-2004ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠪᠷᠢᠭᠢᠲᠲ᠋ᠧᠨᠤ11(2)
2004-2005ᠸ ᠠᠺᠧᠷᠰᠮᠠᠹ23(9)
ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ
1988-1990ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ0(0)
1990-2001ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ13(4)
ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠤᠳᠤᠳ
2004-2005SV Weikersdorf
2006-2007ᠵᠠᠯᠬᠢᠷᠢᠰ ᠸᠢᠯᠢᠨᠶᠰ
2007-2009ᠳ᠋ᠣᠨᠤᠤ ᠯᠠᠩᠭᠠᠯᠧᠪᠢᠷᠠᠨ
2009-ᠪᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠵᠢᠳᠠᠢ
2010-ᠯᠢᠲ᠋ᠤᠠᠨᠢᠶ ᠠ (ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ)
* ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ (ᠭᠣᠣᠯ) ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
† ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ (ᠭᠣᠣᠯ).
ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ
ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ
ᠠᠯᠲᠠ ᠰᠤᠤᠯ 1988 ᠪᠠᠭ

ᠠᠷᠮᠢᠨᠠᠰ ᠠᠨᠳᠠᠷᠸᠢᠴ ᠨᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸᠠᠰ (1965 ᠣᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠠᠭᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ[1]) ᠨᠢ ᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠬᠥᠯ ᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡᠴᠢᠨ ᠠᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠭᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃

ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠳᠦ Federation Internationale de Football Association ᠍ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠴᠤ 1988 ᠣᠨ ᠤ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠣᠳ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠢᠲᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸᠠᠰ 2 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ 3-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠤᠰ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠮᠢᠨᠠᠰ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠤᠲᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ 1990 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠍ ᠳᠦ ᠭᠦᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦ ᠬᠢᠵᠦ᠂ 2-2 ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠩᠴᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠷᠲᠡᠯ ᠭᠡᠮᠲᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠭᠰᠢᠭᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠥᠩᠭᠡᠵᠢ 13 ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ᠂ 4 ᠭᠣᠣᠯ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠨᠠᠷᠠᠪᠺᠣᠸᠠᠰ 1985 - 1988 ᠣᠨ ᠳᠤ 4 ᠵᠢᠯ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ[2]᠃ ᠮᠥᠨ Union Europeennes de Football Associations 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 50 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠣᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠢᠲ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠪᠥᠮᠪᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠡᠢ[3]

ᠡᠰᠢᠯᠡᠯ[ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ | ᠺᠣᠳ᠋ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ]

ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ